கிருத்துவ ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ர , ரா , ரி , ரீ , ரு , ரூ , ரெ , ரே , ரை , ரொ , ரோகிருத்துவ ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ர , ரா , ரி , ரீ , ரு , ரூ , ரெ , ரே , ரை , ரொ , ரோ

Name in EnglishMeaning in TamilMeaning in English
Randallபாதுகாக்கப்பட்டவர்Protected
Randolphகேடயத்தை வைத்திருப்பவர்The shield holder
Rankinசிறிய கவசம் போன்றவர்Like a small shield
Ransfordமிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பவர்The most active stays
Ransleyஆபத்திலிருந்து காக்கும் கேடயம் போன்றவர்He is like a shield- protecting shield
Ransomகேடயம் வைத்திருக்கும் குமாரன்Shield of the Shield
Rasulதேவதூதர்Angel
Rathinதெய்வீகமானவர்Divine

 

கிருத்துவ ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

[ அ – ஒள வரை ], [ க – கௌ வரை ], [ ச – சோ வரை ], [ஞ – ஞா வரை], [ த – தோ வரை ], [ ந – நோ வரை ], [ ப – போ வரை ], [ ம – மெள வரை ], [ ய – யு வரை ], [ ல – லோ வரை ], [ ர – ரோ வரை ], [ வ – வே வரை ]

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *