கிருத்துவ பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ர , ரா , ரி , ரீ , ரு , ரூ , ரெ , ரே , ரை , ரொ , ரோகிருத்துவ பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ர , ரா , ரி , ரீ , ரு , ரூ , ரெ , ரே , ரை , ரொ , ரோ

Name in EnglishMeaning in TamilMeaning in English
Rhiannaமலை போன்றவள்Like a mountain
Royannaஅரசாங்கத்தை ஆள்பவள்Govern the government
Riaதூய்மையானவள்Pure
Riannaஆட்சி செய்பவள்The ruler
Richelleதுணிச்சலானவள்Tuniccalanaval
Rickkiஅதிபதியாக இருப்பவள்Being the ruler
Rittaமதிப்புமிக்கவள்Respected
Rivkaஇறைவனின் சேவகி ஆவாள்God's servant will be
Rustiமுதிர்ந்த நிலையைக் கொண்டவள்Matured
Renaமாதளம்பழம் போன்றவள்Like a pomegranate
Renaeeமறுபடியும் பிறப்பவள்Is born again
Renittaஎழுச்சியானவள்Elucciyanaval
Rennaசமாதானம் தருபவள்Peace of mind
Ronniஆனந்தம் தருபவள்To be happy
Rosalynபலவீனமானவள்Weak
Rosariaஜெபமாலை தருபவள்Giving the prayers
Rossalynசுட்டிகாட்டுபவள்Cuttikattupaval
Rosyஇளஞ்சிவப்பு நிறமுடையவள்Pink colored

 

கிருஸ்துவ பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

[ அ – ஒள வரை ], [ க – கௌ வரை ], [ ச – சோ வரை ], [ஞ – ஞா வரை], [ த – தோ வரை ], [ ந – நோ வரை ], [ ப – போ வரை ], [ ம – மெள வரை ], [ ய – யு வரை ], [ ல – லோ வரை ], [ ர – ரோ வரை ], [ வ – வே வரை ]

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *