சமஸ்கிருதம் பெண்குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ய , யா , யு , வ , வா , வி , வீ , வை , வெ , வேசமஸ்கிருதம் பெண்குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ய , யா , யு , வ , வா , வி , வீ , வை , வெ , வே

[table id=48 /]

சமஸ்கிருதம் பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

[ அ – ஒள வரை ], [ க – கௌ வரை ], [ ச – சோ வரை ], [ஞ – ஞா வரை], [ த – தோ வரை ], [ ந – நோ வரை ], ப – போ வரை ], [ ம – மெள வரை ], [ ய – யு வரை ], [ ல – லோ வரை ], [ ர – ரோ வரை ], [ வ – வே வரை ]


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *