தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் காதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் கா

Name in Tamil Name in English
காக்குநாயகன்Kaakkunayakan
காசிநாதன்Kasinathan
காசிநாத்Kasinath
காசிபிரசாத்Kasiprasath
காஞ்சிKanchi
காஞ்சிஎழிலன்Kanjielilan
காஞ்சிக்கண்ணன்Kanjikkannan
காஞ்சிக்கதிர்Kanjikkathir
காஞ்சிக்கனல்Kanjikkanal
காஞ்சிக்கனிKanjikkani
காஞ்சிக்கன்னல்Kanjikkannal
காஞ்சிக்காரிKanjikkari
காஞ்சிக்காவலன்Kanjikkavalan
காஞ்சிக்கிழார்Kanjikkilar
காஞ்சிக்கிழான்Kanjikkilan
காஞ்சிக்கிள்ளிKanjikkilli
காஞ்சிக்கோKanjikko
காஞ்சிக்கொற்றவன்Kanjikkotravan
காஞ்சிக்கோKanjikko
காஞ்சிசெல்வன்Kanjiselvan
காஞ்சிச்செல்வன்Kanjiselvan
காஞ்சித்தமிழன்Kanjithamilan
காஞ்சித்தேவன்Kanjithevan
காஞ்சிநம்பிKanjinambi
காஞ்சிநாடன்Kanjinadan
காஞ்சிநாதன்Kanjinadhan
காஞ்சிநாயகம்Kanjinayakam
காஞ்சிநாயகன்Kanjinayakan
காஞ்சிநிதிKanjinithi
காஞ்சிநிலவுKanjinilavu
காஞ்சிநெஞ்சன்Kanjinenjan
காஞ்சிநேயன்Kanjineyan
காஞ்சிப்பரிதிKanjipparithi
காஞ்சிப்பல்லவன்Kanjippallavan
காஞ்சிப்பாரிKanjippari
காஞ்சிப்பாவலன்Kanjippavalan
காஞ்சிப்பித்தன்Kanjippithan
காஞ்சிப்பிறைKanjippirai
காஞ்சிப்புகழன்Kanjippukalan
காஞ்சிப்புலவன்Kanjippulavan
காஞ்சிப்பூKanjippu
காஞ்சிப்பெருமாள்Kanjipperumal
காஞ்சிப்பொருநன்Kanjipporunan
காஞ்சிப்பொழிலன்Kanjippolilan
காஞ்சிப்பொழில்Kanchipolil
காஞ்சிப்பொன்னன்Kanjipponnan
காஞ்சிமகன்Kanjimagan
காஞ்சிமணிKanjimani
காஞ்சிமதிKanjimathi
காஞ்சிமருகன்Kanjimarukan
காஞ்சிமருதன்Kanjimaruthan
காஞ்சிமலைKanjimalai
காஞ்சிமலையன்Kanjimalaiyan
காஞ்சிமல்லன்Kanjimallan
காஞ்சிமழவன்Kanjimalavan
காஞ்சிமள்ளன்Kanjimallan
காஞ்சிமறவன்Kanjimaravan
காஞ்சிமன்னன்Kanjimannan
காஞ்சிமாணிக்கம்Kanjimanikkam
காஞ்சிமாண்பன்Kanjimanpan
காஞ்சிமாறன்Kanjimaran
காஞ்சிமானன்Kanjimanan
காஞ்சிமுகிலன்Kanjimukilan
காஞ்சிமுடிKanjimuthi
காஞ்சிமுதல்வன்Kanjimuthalvan
காஞ்சிமுத்தன்Kanjimutthan
காஞ்சிமுத்துKanjimuthu
காஞ்சிமுரசுKanjimurasu
காஞ்சிமுருகன்Kanjimurugan
காஞ்சிமுருகுKanjimurugu
காஞ்சிமுறுவல்Kanjimuruval
காஞ்சிமொழியான்Kanjimozhiyan
காஞ்சிமைந்தன்Kanjimainthan
காஞ்சிமொழிKanjimozhi
காஞ்சியண்ணல்Kanjiyannal
காஞ்சியப்பன்Kanjiyappan
காஞ்சியமுதன்Kanjiyamuthan
காஞ்சியமுதுKanjiyamuthu
காஞ்சியரசன்Kanjiyarasan
காஞ்சியரசுKanjiyarasu
காஞ்சியரன்Kanjiyaran
காஞ்சியரான்Kanjiyaran
காஞ்சியருவிKanjiyaruvi
காஞ்சியழகன்Kanjiyalagan
காஞ்சியழகுKanjiyalagu
காஞ்சியறிஞன்Kanjiyarignan
காஞ்சியறிவுKnjiyarivu
காஞ்சியன்பன்kanjiyanpan
காஞ்சியன்புKanjiyanbu
காஞ்சியினியன்Kanjiyiniyan
காஞ்சியின்பன்Kanjiyinpan
காஞ்சியுழவன்Kanjiyulavan
காஞ்சியூரன்Kanjiyuran
காஞ்சியெழிலன்Kanjiyelilan
காஞ்சியெழிலோன்Kanjiyelilon
காஞ்சியெழில்Kanjiyel
காஞ்சியெழினிKanjiyelini
காஞ்சியெளியன்Kanjiyeliyan
காஞ்சியெளியோன்Kanjiyeliyon
காஞ்சியேந்தல்Kanjiyenthal
காஞ்சியையன்Kanjiyaiyan
காஞ்சிவண்ணன்Kanjivannan
காஞ்சிவழுதிKanjivaluthi
காஞ்சிவளத்தன்Kanjivalathan
காஞ்சிவளவன்Kanjivalavan
காஞ்சிவள்ளல்Kanjivallal
காஞ்சிவாணன்Kanjivanan
காஞ்சிவிறலோன்Kanjiviralon
காஞ்சிவிறல்Kanjiviral
காஞ்சிவீரன்Kanjiveeran
காஞ்சிவெற்பன்Kanjiverpan
காஞ்சிவேங்கைKanjivenkai
காஞ்சிவேந்தன்Kanjiventhan
காஞ்சிவேலன்Kanjivelan
காஞ்சிவேலோன்Kanjivelon
காஞ்சிவேல்Kanjivel
காஞ்சிவேள்Kanjivel
காடவர்கோன்Kadavarkon
காடவர்கோன்Kadavarkon
காடவன்Kadavan
காடவன்கோKadavanko
காடன்Kadan
காடுKadu
காட்டமுதுKattamuthu
காட்டரசுKattarasu
காட்டரண்Kattaran
காட்டருவிKattaruvi
காட்டழகன்Kattalagan
காட்டழகுKattalagu
காட்டன்பன்Kattanpan
காட்டன்புKattanbu
காட்டாளன்Kattalan
காட்டுநம்பிKattunambi
காட்டுநல்லன்Kattunallan
காட்டுநாகன்kattunakan
காட்டுநாடன்Kattunadan
காட்டுநிலவன்Kattunilavan
காட்டுநிலவுKattunilavu
காட்டுநெஞ்சன்Kattunenjan
காட்டுநேயன்Kattuneyan
காட்டுவளத்தன்Kattuvalathan
காட்டுவளவன்Kattuvalavan
காட்டுவீரன்Kattuveeran
காட்டுவெற்பன்Kattuverpan
காட்டுவேந்தன்Kattuventhan
காட்டுவேலன்Kattuvelan
காட்டுவேலோன்Kattuvelon
காட்டுவேள்Kattuvel
காட்டூரன்Katturan
காட்டூரான்Katturan
காட்டெழிலன்Kaatelilan
காட்டெழிலோன்Kaattelilon
காட்டெழினிKattadelini
காதலன்Kathalan
காத்தத்தேவன்Kathathevan
காத்தபெருமாள்Kathaperumal
காத்தமணிKathamani
காத்தமுத்துKathamuthu
காத்தவீரன்Kathaveeran
காத்தவேல்Kathavel
காத்தான்Kathaan
காத்தையன்Kathaiyan
காநம்பிKanambi
காநல்லன்Kanallan
காநன்னன்Kanannan
காநாகன்Kanakan
காநாடன்Kanadan
காநாவன்Kanavan
காநிலவன்kanilavan
காநிலவுKanilavu
காநெஞ்சன்Kanenjan
காநேயன்Kaneyan
காந்த பெருமாள்Kanthaperumal
காந்தன்Kanthan
காந்திKanthi
காபாலக்கூத்தன்Kapalakkoothan
காபாலிKapali
காமகன்Kamakan
காமகோபன்Kamakopan
காமதிKamathi
காமராஜன்Kamarajan
காமராஜ்Kamaraj
காமருகன்Kamarukan
காமருதன்Kamaruthan
காமர்Kamar
காமலைKamalai
காமலையன்Kamalaiyan
காமல்லன்Kamallan
காமற்காய்ந்தான்Kamarkaynthan
காமன்Kaman
காமன்னன்Kamannan
காமாண்பன்Kamanpan
காமார்பன்Kamarpan
காமாறன்Kamaran
காமானன்Kamanan
காமைந்தன்Kamainthan
காம்ராஜன்Kamrajan
காயாமலர்தேவன்Kaimalarthevan
காயாமலர்கண்ணல்Kayamalarkannal
காயாமலர்கண்ணன்Kayamalarkannan
காயாமலர்கோKayamalarko
காயாமலர்பெருமாள்Kayamalarperumal
காயாமலர்மணிKayamalarmani
காயாமலர்முகிலன்Kayamalarmukilan
காயாமலர்முடிKayamalarmudi
காயாமலர்முத்துKayamalarmuthu
காயாமலர்மேனியன்Kayamalarmeniyan
காயாமலர்வண்ணன்Kayamalarvannan
காயாமலர்வாணன்Kayamalarvanan
காய்சின வழுதிKachinavaluthi
காய்சினவழுதிKaisinavaluthi
காரணன்Karanan
காரமுதன்Karamuthan
காரமுதுKaramuthu
காரரசன்Kararasan
காரரசுKararasu
காரழகன்Karalakan
காரழகுKaralaku
காரன்பன்Karanpan
காரன்புKaranbu
காராழிKaraali
காராளன்Karalan
காராளிKarali
காரிKari
காரிக்கண்ணன்Karikkannan
காரிக்கிழார்Karikilar
காரிக்கிழான்Karikilan
காரிமுத்துKarimuthu
காரியன்Kariyan
காரினியன்Kariniyan
காரின்பன்Karinpan
காருருவன்Karuruvan
காருழவன்Karulavan
காரூரன்Karuran
காரூரான்Karuran
காரெழிலன்Karelilan
காரெழிலோன்Karelilon
காரெழினிKarelini
காரெளியன்Kareliyan
காரெளியோன்Kareliyon
காரேந்தல்karenthal
காரேறுKareru
காரையன்Karaiyan
கார்Kaar
கார்க்கோடகன்Karkkodagan
கார்த்திகேயன்Karthikeyan
கார்த்திக்Karthik
கார்த்திக்ராஜாKarthik Raja
கார்நம்பிKarnambi
கார்நல்லன்Karnallan
கார்நல்லோன்Karnallon
கார்நாகன்Karnakan
கார்நாடன்Karnadan
கார்நிலவன்Karnilavan
கார்நிலவுKarnilavu
கார்நெஞ்சன்Karnenjan
கார்நேயன்Karneyan
கார்மகன்Karmakan
கார்மணிKarmani
கார்மருகன்Karmarukan
கார்மருதன்Karmarutan
கார்மலைKarmalai
கார்மலையன்Karmalaiyan
கார்மல்லன்Karmallan
கார்மழவன்Karmalavan
கார்மள்ளன்Karmallan
கார்மறவன்Karmaravan
கார்மன்னன்Karmannan
கார்மார்பன்Karmarpan
கார்மாறன்Karmaran
கார்மானன்Karmanan
கார்முகிலன்Karmukilan
கார்முகில்Karmugil
கார்முதல்வன்Karmuthalvan
கார்முத்தன்Karmuthan
கார்முத்துKarmuthu
கார்முருகன்Karmurugan
கார்முருகுKarmurugu
கார்மேகம்Karmegam
கார்மேனிKarmeni
கார்மைந்தன்Karmainthan
கார்வண்ணன்Karvannan
கார்வளத்தன்Karvalathan
கார்வாணன்Karvanan
கார்வேந்தன்Karventhan
காலகாலன்Kalakalan
காலபைரவன்Kalabairavan
காலபைரவ்Kalabairav
காலைப்பொழுதன்னன்Kalaippoluthannan
காவண்ணன்Kavannan
காவமுதன்Kavamuthan
காவமுதுKavamuthu
காவரசன்Kavarasan
காவரசுKavarasu
காவரன்Kavaran
காவரான்Kavaran
காவருவிKavaruvi
காவலலமுதுKavalalamuthu
காவலன்Kavalan
காவலன்பன்Kavalanpan
காவலன்புKavalanbu
காவலாழிKavalali
காவலாளன்Kavalalan
காவலினியன்Kavaaliniyan
காவலின்பன்Kaaalinpan
காவலுடையான்Kavaludaiyan
காவலூரன்Kavaluran
காவலூரான்Kavaluran
காவலெழிலன்Kavalelilan
காவலெழிலோன்Kavalelilon
காவலெழினிKavalelini
காவலேந்தல்Kavalenthal
காவலேறுKavaleru
காவலையன்Kavalaiyan
காவல்Kaval
காவல்லண்ணல்Kavallannal
காவல்லப்பன்Kavallappan
காவல்லமுதன்Kavallamuthan
காவல்லரசன்Kavallarasan
காவல்லரசுKavallarasu
காவல்லருவிKavallaruvi
காவல்லழகன்Kavallalakan
காவல்லழகுKavallalaku
காவல்வல்லோன்Kavalvallon
காவல்வழுதிKavalvaluthi
காவல்வளவன்Kavalvalavan
காவல்விழியன்Kavalviliyan
காவல்விறலன்Kavalviralan
காவல்விறல்Kavalviral
காவல்வீரன்Kavalviran
காவல்வெற்பன்kavalverpan
காவல்வேங்கைKavalvenkai
காவல்வேந்தன்Kavalventhan
காவல்வேலன்Kavalvelan
காவல்வேலோன்Kavalvelon
காவல்வேல்Kavalvel
காவல்வேள்Kavalvel
காவழகன்Kavalakan
காவழகுKavalaku
காவழுதிKavaluthi
காவளத்தன்Kavalathan
காவளநாடன்Kavalanadan
காவளவன்Kavalavan
காவள்ளல்Kavallal
காவற்கடல்Kavarkadal
காவற்கணைKavarkanai
காவற்கதிர்Kavarkathir
காவற்கனல்Kavarkanal
காவற்கிழான்Kavarkilan
காவற்கிள்ளிKavarkilli
காவற்கீரன்Kavarkeeran
காவன்பன்Kavanpan
காவாணன்Kavanan
காவாளன்Kavalan
காவிரிஎழிலன்kavirielilan
காவிரிகண்டன்Kavirikandan
காவிரிகாவலன்Kavirikavalan
காவிரிகொண்டான்Kavirikondan
காவிரிக்கன்னல்Kavirikkannal
காவிரிக்கீரன்Kavirikkeeran
காவிரிக்குமரன்Kavirikkumaran
காவிரிக்குரிசில்Kaverikurisil
காவிரிக்குன்றன்Kavirikkunran
காவிரிக்கூத்தன்Kavirikkoothan
காவிரிக்கேள்வன்Kavirikkelvan
காவிரிக்கோKavirikko
காவிரிக்கோவன்Kavirikkovan
காவிரிக்கோKavirikko
காவிரிக்கோடன்Kavirikkodan
காவிரிக்கோதைKavirikkothai
காவிரிக்கோமான்Kavirikkoman
காவிரிக்கோவன்Kavirikkovan
காவிரிக்கோன்Kavirikkon
காவிரிசிங்கன்Kavirisingan
காவிரிச்செம்மல்kavirisemmal
காவிரிச்செல்வன்Kaviriselvan
காவிரிச்செழியன்Kaviriseliyan
காவிரிச்சென்னிKavirisenni
காவிரிச்சேந்தன்Kavirisenthan
காவிரிச்சேய்Kavirisey
காவிரிச்சேரன்Kaviriseran
காவிரிச்சோழன்Kavirisolan
காவிரிச்சோலைKavirisolai
காவிரிச்சோழன்Kavirisolan
காவிரித்தகைKavirithakai
காவிரித்தகையன்Kavirithakaiyan
காவிரித்தங்கம்Kavirithangam
காவிரித்தங்கன்Kavirithankan
காவிரித்தமிழன்Kavirithamilan
காவிரித்தமிழ்Kavirithamil
காவிரித்தம்பிKavirithambi
காவிரித்தலைவன்Kavirithalaivan
காவிரித்தனையன்Kavirithanaiyan
காவிரித்திண்ணன்Kavirithinnan
காவிரித்திருவன்Kavirithiruvan
காவிரித்திறத்தன்Kavirithirathan
காவிரித்திறலோன்Kavirithiralon
காவிரித்திறல்Kavirithiral
காவிரித்தென்றல்Kavirithenral
காவிரித்தென்னன்Kavirithennan
காவிரித்தேவன்Kavirithevan
காவிரித்தேன்Kavirithen
காவிரித்தோழன்kaviritholan
காவிரித்தோன்றல்Kavirithonral
காவிரிநம்பிKavirinambi
காவிரிநல்லன்Kavirinallan
காவிரிநல்லோன்Kavirinallon
காவிரிநன்னன்Kavirinannan
காவிரிநாகன்Kavirinagan
காவிரிநாடன்Kavirinadan
காவிரிநாயகம்Kavirinayakam
காவிரிநாயகன்Kavirinayakan
காவிரிநிதிKavirinithi
காவிரிநிலவன்Kavirinilavan
காவிரிநிலவுKavirinilavu
காவிரிநெஞ்சன்Kavirinenjan
காவிரிநெறியன்Kavirineriyan
காவிரிநேயன்Kavirineyan
காவிரிப்பித்தன்Kavirippithan
காவிரிப்பிறைKavirippirai
காவிரிப்புகழன்Kavirippukalan
காவிரிப்புலவன்Kavirippulavan
காவிரிப்புலிKavirippuli
காவிரிப்பெருமாள்Kaviripperumal
காவிரிமணிKavirimani
காவிரிமதிKavirimathi
காவிரிமருகன்Kavirimarugan
காவிரிமருதன்Kavirimaruthan
காவிரிமலைKavirimalai
காவிரிமலையன்Kavirimalaiyan
காவிரிமல்லன்Kavirimallan
காவிரிமள்ளன்Kavirimallan
காவிரிமறவன்Kavirimaravan
காவிரிமன்னன்Kavirimannan
காவிரிமாணிக்கம்Kavirimanikkam
காவிரிமாண்பன்Kavirimanpan
காவிரிமாறன்Kavirimaran
காவிரிமானன்Kavirimanan
காவிரிமுகிலன்Kavirimukilan
காவிரிமுடிKavirimuthi
காவிரிமுதல்வன்Kavirimuthalvan
காவிரிமுத்தன்Kavirimuthan
காவிரிமுத்துKavirimuthu
காவிரிமுரசுKavirimurasu
காவிரிமுறுவல்Kavirimuruval
காவிரிமைந்தன்Kavirimaintan
காவிரிமொழிKavirimozhi
காவிரியகன்Kaviriyakan
காவிரியஞ்சிKaviriyanji
காவிரியண்ணல்Kaviriyannal
காவிரியப்பன்Kaviriyappan
காவிரியமுதன்Kaviriyamuthan
காவிரியமுதுKaviriyamuthu
காவிரியரசன்Kaviriyarasan
காவிரியரசுKaviriyarasu
காவிரியரன்Kaviriyaran
காவிரியரான்Kaviriyaran
காவிரியருவிKaviriyaruvi
காவிரியழகன்Kaviriyalagan
காவிரியழகுKaviriyalagu
காவிரியறிஞன்Kaviriyarignan
காவிரியன்பன்Kaviriyanpan
காவிரியன்புKaviriyanbu
காவிரியாளன்Kaviriyalan
காவிரியிசைKaviriyisai
காவிரியினியன்Kaviriyiniyan
காவிரியின்பன்Kaviriyinpan
காவிரியெழிலன்Kaviriyelilan
காவிரியெழிலோன்Kaviriyelilon
காவிரியெழினிKaviriyelini
காவிரியெளியன்Kaviriyeliyan
காவிரியெளியோன்Kaviriyeliyon
காவிரியேந்தல்Kaviriyenthal
காவிரியையன்Kaviriyaiyan
காவிரியொலிKaviriyoli
காவிரிவரம்பன்Kavirivarampan
காவிரிவழுதிKavirivaluthi
காவிரிவளத்தன்Kavirivalathan
காவிரிவளவன்Kavirivalavan
காவிரிவள்ளல்Kavirivallal
காவிரிவாணன்Kavirivanan
காவிரிவிறலன்Kaviriviralan
காவிரிவிறலோன்Kaviriviralon
காவிரிவீரன்Kaviriviran
காவிரிவெற்பன்Kaviriverpan
காவிரிவேங்கைKavirivenkai
காவிரிவேந்தன்Kaviriventhan
காவிரிவேலன்Kavirivelan
காவிரிவேலோன்Kavirivelon
காவிரிவேள்Kavirivel
காவினியன்Kaviniyan
காவின்பன்Kavinpan
காவீரன்Kaviran
காவுருவன்Kavuruvan
காவுழவன்Kavulavan
காவெழிலன்Kavelilan
காவெழிலோன்Kavelilon
காவெழினிKavelini
காவெளியன்Kaveliyan
காவெற்பன்Kaverpan
காவேங்கைKavenkai
காவேந்தல்Kaventhal
காவேந்தன்Kaventhan
காவேலன்Kavelan
காவேலோன்Kavelon
காவேள்Kavel
காவொலிKavoli
காவொளிKavoli
காழியப்பன்Kaaliyappan
காழியர்கோKaaliyarko
காழியர்கோன்Kaaliyarkon
காளகண்டன்Kalakanthan
காளத்திKalathai
காளத்தியப்பன்Kalathaiyappan
காளல்விறலன்Kalalviralan
காளிKaali
காளிக்கூத்தன்Kaalikkoothan
காளிங்கராயன்Kaalingarayan
காளிங்கன்Kaalinkan
காளிசரண்Kaalisaran
காளிதாஸ்Kaalidas
காளிமுத்துKaalimuthu
காளியண்ணன்Kalayannan
காளியப்பன்Kaaliappen
காளிராஜ்Kaaliraj
காளைKalai
காளைக்குரிசில்Kalaikurisil
காளைக்குன்றன்Kalaikkunran
காளைச்செம்மல்Kalaisemmal
காளைச்செல்வன்Kalaiselvan
காளைச்செழியன்Kalaiseliyan
காளைச்சென்னிKalaisenni
காளைச்சேந்தன்Kalaisenthan
காளைச்சேரன்Kalaiseran
காளைச்சோழன்Kalaisolan
காளைத்தமிழன்Kalaithamilan
காளைத்தலைவன்Kalaithalaivan
காளைத்தனையன்Kalaithanaiyan
காளைத்திண்ணன்KalaIthinnan
காளைத்திருவன்Kalaithiruvan
காளைத்திறலோன்kalaithiralon
காளைத்திறல்Kalaithiral
காளைத்தென்றல்Kalaithenral
காளைத்தேவன்Kalaithevan
காளைநம்பிKalainambi
காளைநல்லன்Kalainallan
காளைநாகன்Kalainakan
காளைநாடன்Kalainadan
காளைநெஞ்சன்Kalainenjan
காளைப்புலவன்Kalaippulavan
காளைப்பொருநன்Kalaipporunan
காளைப்பொருப்பன்Kalaipporuppan
காளைமலைKalaimalai
காளைமலையன்Kalaimalaiyan
காளைமல்லன்Kalaimallan
காளைமறவன்Kalaimaravan
காளைமன்னன்Kalaimannan
காளைமார்பன்Kalaimarpan
காளைமானன்Kalaimanan
காளைமுரசுKalaimurasu
காளைமைந்தன்Kalaimainthan
காளையப்பன்Kalaiyappan
காளையரசன்Kalaiyarasan
காளையரசுKalaiyarasu
காளையன்Kalaiyan
காளைவழுதிKalaivaluthi
காளைவேந்தன்Kalaiventhan
காளைவேலன்Kalaivelan
காளைவேலோன்Kalaivelon
கானகக்கண்ணன்Kanakakkannan
கானகக்கதிர்Kanakakkathir
கானகக்கனல்Kanakakkanal
கானகக்கனிKanakakkani
கானகக்காரிKanakakkari
கானகக்கிழான்Kanakakkilan
கானகக்கிள்ளிKanakakkilli
கானகக்கீரன்Kanakakkiran
கானகக்குமரன்Kanakakkumaran
கானகக்குளத்தன்Kanakakkulathan
கானகக்குன்றன்Kanakakkunran
கானகக்கூத்தன்Kanakakkuthan
கானகக்கேள்வன்Kanakakkelvan
கானகக்கொடிKanakakkodi
கானகக்கோKanakakko
கானகக்கோடன்Kanakakkodan
கானகக்கோதைKanakakkothai
கானகக்கோமான்Kanakakkoman
கானகக்கோவன்Kanakakkovan
கானகக்கோன்Kanakakkon
கானகச்சுடரோன்Kanakachudaron
கானகச்சுடர்Kanakachudar
கானகச்செம்மல்Kanakasemmal
கானகச்செல்வன்Kanakaselvan
கானகச்செழியன்Kanakaseliyan
கானகச்சென்னிKanakasenni
கானகச்சேந்தன்Kanakasenthan
கானகச்சேய்Kanakasei
கானகச்சேரன்Kanakaseran
கானகச்சோலைKanakasolai
கானகச்சோழன்Kanakasolan
கானகத்தகையன்Kanakathakaiyan
கானகத்தங்கன்Kanakathankan
கானகத்தம்பிKanakathambi
கானகத்தலைவன்Kanakathalaivan
கானகத்தழலன்Kanakathalalan
கானகத்தனையன்Kanakathanaiyan
கானகத்திண்ணன்Kanakathainnan
கானகத்திருவன்Kanakathairuvan
கானகத்திறத்தன்Kanakathairathan
கானகத்திறலன்Kanakathairalan
கானகத்திறல்Kanakathairal
கானகநாடன்Kanakanadan
கானகமருகன்Kanakamarukan
கானகமருதன்Kanakamaruthan
கானகமலைKanakamalai
கானகமலையன்Kanakamalaiyan
கானகமல்லன்Kanakamallan
கானகமழவன்Kanakamalavan
கானகமள்ளன்Kanakamallan
கானகமறவன்Kanakamaravan
கானகமன்னன்Kanakamannan
கானகமாறன்Kanakamaran
கானகமானன்Kanakamanan
கானகமுகிலன்Kanakamukilan
கானகமுதல்வன்Kanakamuthalvan
கானகமுத்தன்Kanakamuthan
கானகமுத்துKanakamuthu
கானகமுரசுKanakamurasu
கானகமுருகன்Kanakamurugan
கானகமுருகுKanakamurugu
கானகமைந்தன்Kanakamainthan
கானகவமுதன்Kanakavamuthan
கானகவமுதுKanakavamuthu
கானகவரசன்Kanakavarasan
கானகவரசுKanakavarasu
கானகவருவிKanakavaruvi
கானகவழகன்Kanakavalakan
கானகவழகுKanakavalaku
கானகவழுதிKanakavaluthi
கானகவளத்தன்Kanakavalathan
கானகவளவன்Kanakavalavan
கானகவள்ளல்Kanakavallal
கானகவாணன்Kanakavanan
கானகவிறலன்Kanakaviralan
கானகவிறலோன்Kanakaviralon
கானகவீரன்Kanakaviran
கானகவூரன்Kanakavuran
கானகவூரான்Kanakavuran
கானகவெழிலன்Kanakavelilan
கானகவெழிலோன்Kanakavelilon
கானகவெழினிKanakavelini
கானகவெற்பன்Kanakaverpan
கானகவேங்கைKanakavenkai
கானகவேந்தன்Kanakaventhan
கானகவேலன்Kanakavelan
கானகவேல்Kanakavel
கானகவேள்Kanakavel
கானகன்Kanakan
கானக்கண்ணன்Kanakkannan
கானக்கதிர்Kanakkathir
கானக்கனல்Kanakkanal
கானக்கனிKanakkani
கானக்காரிKanakkari
கானக்காவலன்Kanakkavalan
கானக்கிழான்Kanakkilan
கானக்கிள்ளிKanakkilli
கானக்கீரன்Kanakkiran
கானக்குமரன்Kanakkumaran
கானக்குளத்தன்Kanakkulathan
கானக்குன்றன்Kanakkunran
கானக்கூத்தன்Kanakkuthan
கானக்கேள்வன்Kanakkelvan
கானக்கொடிKanakkodi
கானக்கோKanakko
கானக்கோடன்Kanakkodan
கானக்கோதைKanakkothai
கானக்கோமான்Kanakkoman
கானக்கோவன்Kanakkovan
கானக்கோன்Kanakkon
கானசோழன்Kanacholan
கானச்சுடரோன்Kanachudaron
கானச்சுடர்Kanachudar
கானச்செம்மல்Kanasemmal
கானச்செல்வன்Kanaselvan
கானச்செழியன்Kanaseliyan
கானச்சென்னிKanasenni
கானச்சேந்தன்Kanasenthan
கானச்சேய்Kanasei
கானச்சேரன்Kanaseran
கானச்சோலைKanasolai
கானஞ்சான்Kananjan
கானத்தகையன்Kanathakaiyan
கானத்தங்கன்Kanathankan
கானத்தம்பிKanathambi
கானத்தலைவன்Kanathalaivan
கானத்தழலன்Kanathalalan
கானத்தனையன்Kanathanaiyan
கானத்திண்ணன்Kanathinnan
கானத்திருவன்Kanathiruvan
கானத்திறத்தன்Kanathirathan
கானத்திறலன்Kanathiralan
கானத்திறலோன்Kanathiralon
கானத்திறல்Kanathiral
கானத்தீKanathee
கானத்துணைவன்Kanathunaivan
கானத்துறைKanathurai
கானத்தென்னன்Kanathennan
கானத்தேவன்Kanathevan
கானத்தோழன்Kanatholan
கானத்தோன்றல்Kanathonral
கானத்த்தென்றல்Kanathenral
கானப்பன்Kanappan
கானப்பாரிKanappari
கானப்பாவலன்Kanappavalan
கானப்பித்தன்Kanappitthan
கானப்பிறைKanappirai
கானப்புகழன்Kanappukalan
கானப்புலவன்Kanappulavan
கானப்பெரியன்Kanapperiyan
கானப்பொருநன்Kanapporunan
கானப்பொருப்பன்Kanapporuppan
கானப்பொழிலன்Kanappolilan
கானப்பொழில்Kanapolil
கானப்பொறைKanapporai
கானப்பொறையன்Kanapporaiyan
கானமகன்Kanamakan
கானமணிKanamani
கானமதிKanamathi
கானமருகன்Kanamarukan
கானமருதன்Kanamaruthan
கானமலைKanamalai
கானமலையன்Kanamalaiyan
கானமல்லன்Kanamallan
கானமழவன்Kanamalavan
கானமள்ளன்Kanamallan
கானமறவன்Kanamaravan
கானமன்னன்Kanamannan
கானமாறன்Kanamaran
கானமானன்Kanamanan
கானமுகிலன்Kanamukilan
கானமுதல்வன்Kanamuthalvan
கானமுத்தன்Kanamutthan
கானமுத்துKanamuthu
கானமுரசுKanamurasu
கானமுருகன்Kanamurugan
கானமுருகுKanamurugu
கானமைந்தன்Kanamainthan
கானம்Kanam
கானரசன்Kanarasan
கானரசுKhanate
கானருவிKanaruvi
கானல்Kanal
கானல்வழுதிKanalvaluthi
கானல்வளத்தன்Kanalvalathan
கானல்வளவன்Kanalvalavan
கானல்விறலோன்Kanalviralon
கானல்விறல்Kanalviral
கானல்வீரன்Kanalviran
கானல்வெற்பன்Kanalverpan
கானல்வேங்கைKanalvenkai
கானல்வேந்தன்Kanalventhan
கானல்வேலன்Kanalvelan
கானல்வேலோன்Kanalvelon
கானவமுதன்Kanavamuthan
கானவமுதுKanavamuthu
கானவரசன்Kanavarasan
கானவரசுKanavarasu
கானவருவிKanavaruvi
கானவழகன்Kanavalakan
கானவழகுKanavalaku
கானவழுதிKanavaluthi
கானவளத்தன்Kanavalathan
கானவளவன்Kanavalavan
கானவள்ளல்Kanavallal
கானவன்Kanavan
கானவாணன்Kanavanan
கானவிறலன்Kanaviralan
கானவிறலோன்Kanaviralon
கானவீரன்Kanaviran
கானவூரன்Kanavuran
கானவூரான்Kanavuran
கானவெழிலன்Kanavelilan
கானவெழிலோன்Kanavelilon
கானவெழினிKanavelini
கானவெற்பன்Kanaverpan
கானவேங்கைKanavenkai
கானவேந்தன்Kanaventhan
கானவேலன்Kanavelan
கானவேல்Kanavel
கானவேள்Kanavel
கானழகன்Kanalagan
கானற்கடல்Kanarkadal
கானற்கணைKanarkanai
கானற்கதிர்Kanarkathir
கானற்கனல்Kanarkanal
கானற்கிள்ளிKanarkilli
கானற்கீரன்Kanarkiran
கானற்குமரன்Kanarkumaran
கானற்குன்றன்Kanarkunran
கானற்கூத்தன்Kanarkoothan
கானற்கேள்வன்kanarkelvan
கானற்கொடிkanarkodi
கானற்கோkanarko
கானற்கோடன்Kanarkodan
கானற்கோதைKanarkothai
கானற்கோமான்Kanarkoman
கானற்கோவன்Kanarkovan
கானற்கோன்Kanarkon
கானற்சுடரோன்Kanarsudaron
கானற்சுடர்Kanarsudar
கானற்செழியன்Kanarseliyan
கானற்சென்னிKanarsenni
கானற்சேந்தன்Kanarsenthan
கானற்சேரன்Kanarseran
கானற்சோழன்Kanarcholan
கானற்பாரிKanarpari
கானற்பிறைKanarpirai
கானற்புகழன்Kanarpugalan
கானற்புலவன்Kanarpulavan
கானனம்பிKananambi
கானனல்லன்Kananallan
கானனாகன்Kananakan
கானனாடன்Kananadan
கானன்மகன்Kananmakan
கானன்மணிKananmani
கானன்மதிKananmathi
கானன்மருகன்Kananmarukan
கானன்மருதன்Kananmaruthan
கானன்மலைKananmalai
கானன்மலையன்Kananmalaiyan
கானன்மல்லன்Kananmallan
கானன்மறவன்Kananmaravan
கானன்மன்னன்Kananmannan
கானன்மாறன்Kananmaran
கானன்முருகன்Kananmurugan
கானன்முருகுKananmurugu
கானன்மைந்தன்Kananmainthan
கானாடன்Kanadan
கானாளன்Kanalan
கானூரன்Kanuran
கானெழிலன்Kanelilan
கானெழிலோன்Kanelilon
கானொளிKanoli

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *