தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் கிதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் கி

Name in Tamil Name in English
கிடவாயிலான்Kidavayilan
கிரிபாலன்Kiripalan
கிருபாகரண்Kirupakaran
கிருபாச்சாரியாKirupachariya
கிருஷ்ணமூர்த்திKrishnamoorthi
கிருஷ்ணன்Krishnan
கிழக்கரசுkilakkarasu
கிழக்கன்kilakkan
கிழக்குச்செல்வன்kilakkuselvan
கிழார்kilar
கிழான்kilan
கிளிKili
கிள்ளிKilli
கிள்ளிக்கோKillikko
கிள்ளிவளவன்Killivalavan
கிள்ளிவேள்Killivel
கிஷ்சோர்Kishore
கிஷ்சோர்குமார்Kishore Kumar

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *