தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் கீதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் கீ

Name in Tamil Name in English
கீரன்Keeran
கீர்த்தனன்Keerthanan
கீர்த்தன்Keerthan
கீர்த்திkeerthi
கீர்த்திகுமார்Keerthikumar
கீர்த்திராம்Keerthiram
கீழைக்கடலான்keelaikkadalan
கீழைக்கற்றான்keelaikkatran
கீழைச்செம்மல்keelaisemmal
கீழைச்செல்வன்keelaiselvan
கீழையரசுkeelaiyarasu
கீற்றணிவான்Keetranivan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *