தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் கேதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் கே

Name in Tamil Name in English
கேசவகிருஷ்ணன்kesavakrishnan
கேசவகுமார்kesavakumar
கேசவமூர்த்திkesavamoorthi
கேசவராஜ்kesavaraj
கேசவன்kesavan
கேசவ்kesav
கேசன்kesan
கேடிலிkethili
கேடிலியப்பன்kediliyappan
கேண்மைKenmai
கேண்மைக்கடல்kenmaikkadal
கேண்மைக்கதிர்kenmaikkathir
கேண்மைக்காரிkenmaikkari
கேண்மைக்காவலன்kenmaikkavalan
கேண்மைக்கிழான்kenmaikkilan
கேண்மைக்குரிசில்Kenmaikurisil
கேண்மைக்குன்றன்kenmaikkunran
கேண்மைக்கொடிkenmaikkodi
கேண்மைக்கொழுந்துkenmaikkolunthu
கேண்மைக்கோkenmaikko
கேண்மைக்கோடன்kenmaikkodan
கேண்மைக்கோதைkenmaikkothai
கேண்மைக்கோமான்kenmaikkoman
கேண்மைக்கோவன்kenmaikkovan
கேண்மைக்கோன்kenmaikkon
கேண்மைச்சீரன்kenmaiseeran
கேண்மைச்சீரோன்kenmaiseeron
கேண்மைச்சுடரவன்kenmaisudaravan
கேண்மைச்சுடர்kenmaisudar
கேண்மைச்செம்மல்kenmaisemmal
கேண்மைச்செல்வன்kenmaiselvan
கேண்மைத்தகைkenmaithakai
கேண்மைத்தங்கம்kenmaithankam
கேண்மைத்தலைவன்kenmaithalaivan
கேண்மைத்திருவன்kenmaithiruvan
கேண்மைத்தென்றல்kenmaithenral
கேண்மைநம்பிkenmainambi
கேண்மைநெஞ்சன்kenmainenjan
கேண்மைநெறியன்kenmaineriyan
கேண்மைப்பரிதிkenmaipparithi
கேண்மைப்பித்தன்kenmaippitthan
கேண்மைமார்பன்kenmaimarpan
கேண்மைமுதல்வன்kenmaimudhalvan
கேண்மைமுரசுkenmaimurasu
கேண்மையண்ணல்kenmaiyannal
கேண்மையப்பன்kenmaiyappan
கேண்மையமுதன்kenmaiyamuthan
கேண்மையமுதுkenmaiyamuthu
கேண்மையரசன்kenmaiyarasan
கேண்மையரசுkenmaiyarasu
கேண்மையருவிkenmaiyaruvi
கேண்மையழகன்kenmaiyalagan
கேண்மையழகுkenmaiyalaku
கேண்மையன்kenmaiyan
கேண்மையாழிkenmaiyali
கேண்மையாளன்kenmaiyalan
கேண்மையினியன்kenmaiiniyan
கேண்மையின்பன்kenmaiinpan
கேண்மையெழிலன்kenmaiyelilan
கேண்மையெழிலோன்kenmaiyolilon
கேண்மையெழினிkenmaiyelini
கேண்மையேந்தல்kenmaiyenthal
கேண்மையேந்திkenmaiyenthi
கேண்மைவளத்தன்kenmaivalathan
கேண்மைவளவன்kenmaivalavan
கேண்மைவிரும்பிkenmaivirumbi
கேண்மைவிழியன்kenmaiviliyan
கேண்மைவேந்தன்kenmaiventhan
கேழல்மறுப்பன்kelalmaruppan
கேழற்கொம்பன்kelarkompan
கேழன்kelan
கேளப்பன்kelappan
கேள்வன்kelvan

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *