தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் சேதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் சே

Name in Tamil Name in English
சேக்கிழார்Sekkilar
சேசென்னிSesenni
சேட்சியன்Setchiyan
சேந்தன்Sethan
சேந்தன் மாறன்Senthan Maran
சேப்பெருமாள்Sepperumal
சேப்ப்பன்Sepppan
சேயன்Seyan
சேயிழைபங்கன்Seyilaipankan
சேயிழைபாகன்Seyilaipakan
சேயூரன்Seyuran
சேயோன்Seyon
சேயோன்Seyon
சேய்Sei
சேரக்கடல்Serakkadal
சேரக்கணைSerakkanai
சேரக்கதிரவன்Serakkathiravan
சேரக்கதிரன்Serakkathiran
சேரக்கதிரோன்Serakkathiron
சேரக்கதிர்Serakkathir
சேரக்கலைஞன்Serakkalaignan
சேரக்கனலன்Serakkanalan
சேரக்கனல்Serakkanal
சேரக்கனிSerakkani
சேரக்காவலன்Serakkavalan
சேரக்கிள்ளிSerakkilli
சேரக்குடிமகன்Serakkudimagan
சேரக்குமரன்Serakkumaran
சேரக்குரிசில்Serakkurisil
சேரக்குன்றன்Serakkunran
சேரக்கூத்தன்Serakkoothan
சேரக்கேள்வன்Serakkelvan
சேரக்கொடிSerakkodi
சேரக்கொழுந்துSerakkolunthu
சேரக்கொற்றவன்Serakkotravan
சேரக்கொற்றன்Serakkotran
சேரக்கொன்றைSerakkonrai
சேரக்கோSerakko
சேரக்கோடன்Serakkodan
சேரக்கோதைSerakkothai
சேரக்கோமான்Serakkoman
சேரக்கோவன்Serakkovan
சேரக்கோன்Serakkon
சேரசோழபண்டியன்Seracholapandiyan
சேரச்சாந்துSerasanthu
சேரச்சாரல்Serasaral
சேரச்சான்றோன்Serasanron
சேரச்சீரன்Seraseeran
சேரச்சீராளன்Seraseeralan
சேரச்சுடரோன்Serachudaron
சேரச்சுடர்Serachudar
சேரச்செம்மல்Serasemmal
சேரச்செல்வன்Seraselvan
சேரச்சேந்தன்Serasenthan
சேரச்சேய்Serasey
சேரத்தகைSerathakai
சேரத்தகையன்Serathakaiyan
சேரத்தங்கன்Serathangan
சேரத்தமிழன்Serathamilan
சேரத்தமிழ்Serathamil
சேரத்தம்பிSerathambi
சேரத்தலைவன்Serathalaivan
சேரத்தனையன்Serathanaiyan
சேரத்தானையன்Serathanaiyan
சேரத்திண்ணன்Serathinnan
சேரத்திருவன்Serathiruvan
சேரத்திறத்தன்Serathirathan
சேரத்திறலோன்Serathiralon
சேரத்திறல்Serathiral
சேரத்துணைவன்Serathunaivan
சேரத்தூயவன்Serathuyavan
சேரத்தூயன்Serathuyan
சேரத்தூயோன்Serathuyon
சேரத்தென்றல்Serathenral
சேரத்தேவன்Serathevan
சேரத்தோழன்Seratholan
சேரத்தோன்றல்Serathonral
சேரநம்பிSeranambi
சேரநல்லன்Seranallan
சேரநல்லோன்Seranallon
சேரநன்னன்Seranannan
சேரநாகன்Seranakan
சேரநாடன்Seranadan
சேரநிலவன்Seranilavan
சேரநெஞ்சன்Seranenjan
சேரநெறியன்Seraneriyan
சேரநேயன்Seraneyan
சேரப்பரிதிSerapparithi
சேரப்பாவலன்Serappavalan
சேரப்பிறைSerappirai
சேரப்புகழன்Serappukalan
சேரப்புகழோன்Serappukalon
சேரப்புகழ்Serappugal
சேரப்புலவன்Serappulavan
சேரப்பூவன்Serappoovan
சேரப்பொருநன்Serapporunan
சேரப்பொருப்பன்Serapporuppan
சேரப்பொழிலன்Serappolilan
சேரப்பொழில்Serappolil
சேரப்போரோன்Serapporon
சேரப்போர்Serappor
சேரமகன்Seramagan
சேரமணிSeramani
சேரமதிSeramathi
சேரமருகன்Seramarukan
சேரமருதன்Seramaruthan
சேரமலைSeramalai
சேரமலையன்Seramalaiyan
சேரமல்லன்Seramallan
சேரமழவன்Seramalavan
சேரமள்ளன்Seramallan
சேரமறவன்Seramaravan
சேரமன்னன்Seramannan
சேரமாண்பன்Seramanpan
சேரமார்பன்Seramarpan
சேரமானன்Seramanan
சேரமான்Seraman
சேரமான் கடுங்கோSeraman kadunko
சேரமான் கோக்கோதைSeraman Kokkothai
சேரமான் பெருமான்Seraman Peruman
சேரமான் மாரிவெண்கோSeraman Marivenko
சேரமான்பெருமான்Seramanperuman
சேரமைந்தன்Seramainthan
சேரமொழிSeramozhi
சேரயாழோன்Serayalon
சேரலன்Seralan
சேரலாதன்Seraladhan
சேரலிரும்பொறைSeralirumporai
சேரல்Seral
சேரல்இரும்பொறைSeralirumporai
சேரவமுதன்Seravamuthan
சேரவமுதுSeravamuthu
சேரவரசன்Seravarasan
சேரவரசுSeravarasu
சேரவரம்பன்Seravarampan
சேரவழகன்Seravalakan
சேரவழகுSeravalaku
சேரவளத்தன்Seravalathan
சேரவளநாடன்Seravalanadan
சேரவளவன்Seravalavan
சேரவள்ளல்Seravallal
சேரவாகைSeravagai
சேரவாணன்Seravanan
சேரவாழிSeravali
சேரவில்லோன்Seravillon
சேரவிறலன்Seraviralan
சேரவிறலோன்Seraviralon
சேரவிறல்Seraviral
சேரவினியன்Seraviniyan
சேரவின்பன்Seravinpan
சேரவீரன்Seraviran
சேரவுழவன்Seravulavan
சேரவூரன்Seravuran
சேரவூரான்Seravuran
சேரவூரோன்Seravuron
சேரவெழிலன்Seravelilan
சேரவெழிலோன்Seravelilon
சேரவெழினிSeravelini
சேரவெற்பன்Seraverpan
சேரவேங்கைSeravenkai
சேரவேந்தல்Seraventhal
சேரவேந்தன்Seraventhan
சேரவேலன்Seravelan
சேரவேலோன்Seravelon
சேரவேல்Seravel
சேரவேள்Seravel
சேரன்Seran
சேரன் செங்குட்டுவன்Seran senkuttuvan
சேராக்கையன்Serakkaiyan
சேர்ப்பன்Serppan
சேவரசுSevarasu
சேவற்கொடி முருகன்Sevarkodi
சேவற்கொடிகுமரன்Sevarkodikumaran
சேவற்கொடியோன்Sevarkodiyon
சேவற்கொடிவேல்Sevarkodivel
சேழவேந்தல்Selaventhal

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *