தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் தீதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் தீ

Name in Tamil Name in English
தீக்கதிர்Theekkathir
தீக்கொழுந்துTheekolunthu
தீங்கதிர்Theenkathir
தீச்சுடர்Theechudar
தீச்செல்வன் Theeselvan 
தீஞ்சுனைTheenchunai
தீத்தாரப்பன்Theetharappan
தீந்தமிழரசுTheenthamilarasu
தீந்தமிழினியன்Theenthamiliniyan
தீந்தமிழ்Theenthamil
தீந்தமிழ்க்குமரன்Theentamilkkumaran
தீந்தமிழ்செல்வன்Theentamilselvan
தீந்தமிழ்ச்செல்வன்Theentamilselvan
தீப்பொறிTheeppori
தீம்புகழன்Theempukalan
தீம்புனல்Theempunal
தீம்பொழில்Theempol
தீயீட்டிThiyeeti
தீயொளிThiyoli
தீவண்ணன்Thivannan

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *