தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் துதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் து

Name in Tamil Name in English
துடிThudi
துடியன்Thudiyan
துணிவரன்Thunivaran
துணிவாளன்Thunivalan
துணிவுThunivu
துணைThunai
துணைவன்Thunaivan
தும்பிச்சொகினான்Thumbisokinan
துய்யவன்Thuyyavan
துய்யன்Thuyyan
துய்யோன்Thuyyon
துருவன்Thuruvan
துரைDurai
துரைக்கண்ணன்Dhuraikkannan
துரைக்கண்ணுDhuraikkannu
துரைக்கோDhuraikko
துரைசிங்கம்Dhuraisingam
துரைசெல்வம்Dhuraiselvam
துரைசெல்வன்Dhuraiselvan
துரைச்செம்மல்Dhuraisemmal
துரைச்செல்வன்Dhuraiselvan
துரைத்தம்பிDhuraithambi
துரைத்தேவன்Dhuraithevan
துரைநம்பிDhurainambi
துரைநாகன்Dhurainakan
துரைநெஞ்சன்Dhurainenjan
துரைபாண்டிDhuraipanthi
துரைப்பாண்டியன்Dhuraippanthiyan
துரைமகன்Dhuraimakan
துரைமணிDhuraimani
துரைமருகன்Dhuraimarukan
துரைமாறன்Dhuraimaran
துரைமுருகன்Dhuraimurugan
துரைமுருகுDhuraimuruku
துரையண்ணன்Dhuraiyannan
துரையப்பன்Dhuraiyappan
துரையப்பாDhuraiyappa
துரையரசன்Dhuraiyarasan
துரையரசுDhuraiyarasu
துரையழகன்Dhuraiyalakan
துரையன்Dhuraiyan
துரையெழிலன்Dhuraiyelilan
துரையெழில்Dhuraiyel
துரைராஜ்Dhurairaj
துரைவண்ணன்Dhuraivannan
துரைவள்ளல்Dhuraivallal
துரைவீரன்Dhuraiveeran
துரைவேந்தன்Dhuraiventhan
துரைவேலன்Dhuraivelan
துரைவேலோன்Dhuraivelon
துரைவேல்Dhuraivel
துளசிThulasi
துளசிஅய்யாThulasiayya
துளசிச்செல்வன்Thulasiselvan
துளசிமணிThulasimani
துளசிமாலைThulasimalai
துளசியப்பன்Thulasiyappan
துளசிராமன்Thulasiraman
துறவரசுDhuravarasu
துறைDhurai
துறைத்தலைவன்Dhuraithalaivan
துறைத்திறத்தன்Dhuraithirathan
துறைத்திறலோன்Dhuraithiralon
துறைத்திறல்DhuraIthiral
துறைமணிDhuraimani
துறைமுத்தன்Dhuraimuthan
துறைமுத்துDhuraimuthu
துறையவன்Dhuraiyavan
துறையூரன்Dhuraiyuran
துறையோன்Dhuraiyoun
துறைவளவன்Dhuraivalavan
துறைவன்Dhuraivan
துறைவாணன்Dhuraivanan

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *