தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் தூதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் தூ

Name in Tamil Name in English
தூக்கியத்திருவடிThookkiyathiruvadi
தூநாடன்Thunadan
தூநிலவன்Thunilavan
தூமணிThumani
தூமதிThumathi
தூயதமிழன்Thuyatamilan
தூயநம்பிThuyanambi
தூயநெஞ்சன்Thuyanenjan
தூயமணிThuyamani
தூயமுத்தன்Thuyamuthan
தூயமுத்துThuyamuthu
தூயவண்ணன்Thuyavannan
தூயவரசுThuyavarasu
தூயவளவன்Thuyavalavan
தூயவன்Thuyavan
தூயவேல்Thuyavel
தூயன்Thuyan
தூயொளிThuyoli
தூயோன்Thuyoun
தூய்மைThooimai
தூய்மையரசுThooimaiyarasu
தூய்மையன்Thooimaiyan
தூய்மையாளன்Thooimaiyalan
தூவொளிThoovoli

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *