தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் தெதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் தெ

Name in Tamil Name in English
தெங்குநாடன்Thengunadan
தெங்கூரன்Thenkooran
தெண்மணிThenmani
தெண்முத்துThenmuthu
தெண்மைThenmai
தெண்மையன்Thenmaiyan
தெய்வசிலையார்Theivasilaiyar
தெய்வச்சிலையன்Theivasilaiyan
தெய்வநம்பிTheivanambi
தெய்வநாயகம்Theivanayakam
தெய்வநேயன்Theivaneyan
தெய்வமகன்Theivamagan
தெய்வமணிTheivamani
தெய்வமாண்பன்Theivamanpan
தெய்வம்Theivam
தெள்ளியன்Thelliyan
தெற்குTherkku
தென் கோThenko
தென் தமிழரசுThentamillarasu
தென் தமிழன்Then tamilan
தென் பாண்டியன்Then Pandiyan
தென் முகநம்பிThenmuganambi
தென் முகவரசுThenmugavarasu
தென் மொழிக்கோThen molikko
தென் மொழித்தும்பிThenmolitthumbi
தென் மொழியரசுThenmoliyarasu
தென் மொழியன்Thenmoliyan
தென் மொழிவல்லான்Thenmolivallan
தென் மொழிவாணன்Thenmolivanan
தென் மொழிவேந்தன்Thenmoliventhan
தென் வேந்துThenventhu
தென் றமிழ்வாணன்Thenramilvanan
தென் றல்Thenral
தென் னரசுThennarasu
தென்னவன்Thennavan
தென்னாடன்Thennadan
தெனனிறைவன்Thenniraivan
தென்கோவன்Thenkovan
தென்மணிThenmani
தென்மலைThenmalai
தென்மாறன்Thenmaran
தென்முகன்Thenmukan
தென்மொழியன்Thenmozhiyan
தென்மொழிThenmozhi
தென்மொழியான்Thenmozhiyan
தென்றமிழ்Thenramil
தென்றமிழ்வாணன்Thenramilvanan
தென்றலரசன்Thenralarasan
தென்றல்Thenral
தென்றல்வாணன்Thenralvanan
தென்னகன்Thennakan
தென்னப்பன்Thennappan
தென்னரசன்Thennarasan
தென்னரசுThennarasu
தென்னருவிThennaruvi
தென்னவன்Thennavan
தென்னன்Thennan
தென்னாகன்Thennakan
தென்னாடன்Thennadan
தென்னாடன் Thennadan 
தென்னிலவன்Thennilavan
தென்னிறைவன் Thenniraivan  
தென்னூரன்Thennuran
தென்னைநாடன்Thennainadan
தொண்டரடிப்பொடிThontaradippodi
தொண்டன்Thondan
தொண்டைமான்Thondaimaan
தொல்கபிலன்Tholkapilan
தொல்காப்பியன்Tholkappiyan

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *