தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் பதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் ப

Name in Tamil Name in English
பகலவன்Pagalavan
பகலோன்Pagalon
பகிரதன்Pagiradhan
பகீரதிBahirathy
பகீன்Pakin
பகுகுனன்Pakugunan
பகுதானன்Paguthanan
பகுத்தறிவன்Pagutharivan
பகுபாலன்Pagupalan
பகுபுத்ரன்Paguputran
பகுப்ரியன்Pagupriyan
பகுமணியன்Pagumaniyan
பகுமான்யன்Pagumanyan
பகுமித்ரன்Pagumithran
பகையஞ்சான்Pagaiyanjan
பக்குடுக்கை நன் கணியன்Padukkainankaniyan
பக்ஹுனன்Pakheenan
பங்காளன்Pankalan
பசிலன்Paseelan
பசுங்குன்றன்Pasunkunran
பசுந்தென்றல்Pasunthenral
பசுபதிPasupathi
பசுமைத்தாயகன்Pasumaithayakan
பசுமையன்Pasumaiyan
பசும்பொழில்pasumpol
பச்சைPachai
பச்சைமணிPasaimani
பச்சைமலைPachaimalai
பச்சைமால்pachaimal
பச்சைமுத்துPachaimuthu
பச்சையப்பன்Pachaiyappa
பச்சையப்பாPachaiyappas
படகுத்திறல்Padakuthiral
படகுத்துறையன்Padakuthuraiyan
படகுத்தேவன்Padakuthevan
படகூரன்Padakuran
படரருவிPadararuvi
படரலைPadaralai
படரொலிPadaroli
படரொளிPadaroli
படரொளியன்Padaroliyan
படைகுரிசில்Padaikurisil
படைக்கணைPadaikkanai
படைக்கிள்ளிPadaikkilli
படைக்குமரன்Padaikkumaran
படைக்கொடிPadaikkodi
படைக்கோன்Padaikkon
படைச்செழியன்Padaiseliyan
படைத்தகைPadaithagai
படைத்தகையன்Padaithakaiyan
படைத்தலைவன்Padaithalaivan
படைத்திறலோன்Padaithiralon
படைத்திறல்Padaithiral
படைத்தென்னன்Padaithennan
படைத்தேவன்Padaithevan
படைநாடன்Padainadan
படையேந்திPadaiyenthi
படைவழுதிPadaivaluthi
படைவாணன்Padaivanan
படைவாளன்Padaivalan
படைவீரன்Padaiveeran
படைவேங்கைPadaivenkai
படைவேந்தன்Padaiventhan
படைவேலன்Padaivelan
படைவேலோன்Padaivelon
பணிச்சுடர்Panichudar
பணிச்செம்மல்Panisemmal
பணிச்செல்வன்Paniselvan
பணித்தகைPanitthakai
பணித்தகையன்Panithakaiyan
பணித்திறலோன்Panithiralon
பணித்திறல்Panithiral
பணித்துரைPanitthurai
பணித்தேவன்Panithevan
பணிநெஞ்சன்Paninenjan
பணிமாறன்Panimaran
பணிமொழிPanimozhi
பணியாழிPaniyali
பணியாளன்Paniyalan
பணிவழுதிPanivaluthi
பணிவன்Panivan
பணிவன்பன்Panivanpan
பணிவாளன்Panivalan
பண்டைநாடன்Pandainadan
பண்டைமணிPandaimani
பண்டைமுரசுPandaimurasu
பண்டைமொழிPandaimozhi
பண்டையரன்Pandaiyaran
பண்ணமுதன்Pannamuthan
பண்ணரசன்Pannarasan
பண்ணரசுPannarasu
பண்ணருவிPannaruvi
பண்ணறிஞன்Pannarignan
பண்ணறிவன்Pannarivan
பண்ணன்Pannan
பண்ணன்பன்Pannanpan
பண்ணாடன்Pannadan
பண்ணாழிPannaali
பண்ணாளன்Pannalan
பண்ணிசைPannisai
பண்ணினியன்Panniniyan
பண்ணின்பன்Panninpan
பண்ணெஞ்சன்Pannenjan
பண்ணேயன்Panneyan
பண்தமிழன்Pantamilan
பண்பகன்Panpakan
பண்பண்ணல்Panpannal
பண்பமுதன்Panpamuthan
பண்பமுதுPanpamuthu
பண்பரசன்Panparasan
பண்பரசுPanparasu
பண்பரியன்Panpariyan
பண்பருவிPanparuvi
பண்பழகன்Panpalakan
பண்பழகுPanpalaku
பண்பறவன்Panparavan
பண்பறவோன்Panparavon
பண்பறிஞன்Panparignan
பண்பறிவன்Panparivan
பண்பறிவுPanparivu
பண்பாழிPanpali
பண்பாளன்Panpalan
பண்பாளிPanpali
பண்பாற்றலன்Panpatralan
பண்பாற்றல்Panpatral
பண்புடையான்Panpudaiyan
பண்புத்திறல்Panbuthiral
பண்புத்துரைPanbuthurai
பண்புத்தேவன்Panbuthevan
பண்புரவோன்Panburavon
பண்புருவன்Panburuvan
பண்புழவன்Panbulavan
பண்பூரன்Panburan
பண்பூரோன்Panburon
பண்பெழிலன்Panpelilan
பண்பெழிலோன்Panpelilon
பண்பெளியன்Panpeliyan
பண்பெளியோன்Panpeliyon
பண்பேந்தல்Panpenthal
பண்பேந்திPanpenthi
பண்பேரன்Panperan
பண்பேறுPanperu
பண்பொளிPanpoli
பண்பொளியன்Panpoliyan
பண்மாறன்Panmaran
பண்மொழிPanmozhi
பண்வழுதிPanvaluthi
பண்வாணன்Panvanan
பதினெட்டாம்படியான் Pathinettampadiyan 
பத்மநாபன்Padmanabhan
பத்மன்Bathman
பத்ராயணர்Batrayanar
பத்ரிBathri
பத்ரிநாதன்Batrinadan
பத்ரிநாராயணன்Batrinarayanan
பரங்குன்றன்Parungunran
பரசுராம்Parshuram
பரணன்Paranan
பரணிParani
பரதராமன்Paradharaman
பரதன்Baradhan
பரத்வாஜன்Parathvajan
பரமசிவம்Paramasivam
பரமசிவன்Paramasivan
பரமன்Paraman
பரமாறன்Paramaran
பரம்பொருளாளன்Paramporulalan
பரிதிParithi
பரிதிக்கணைParithikkanai
பரிதிக்கண்ணன்Parithikkannan
பரிதிக்கதிரவன்Parithikkathiravan
பரிதிக்கதிரன்Parithikkathiran
பரிதிக்கதிரோன்Parithikkathiron
பரிதிக்கதிர்Parithikkathir
பரிதிக்கனலன்Parithikkanalan
பரிதிக்கனல்Parithikkanal
பரிதிக்குமரன்Parithikkumaran
பரிதிக்குன்றன்Parithikkunran
பரிதிச்சுடரோன்Parithichudaron
பரிதிச்சுடர்Parithichudar
பரிதிச்செம்மல்Parithisemmal
பரிதிச்செல்வன்Parithiselvan
பரிதித்தகையன்Parithithakaiyan
பரிதித்தமிழன்Parithithamilan
பரிதித்தலைவன்Parithithalaivan
பரிதித்திருவன்ParithIthiruvan
பரிதித்திறலோன்Parithithiralon
பரிதித்திறல்Parithithiral
பரிதித்தூயன்Parithithuyan
பரிதித்தூயோன்Parithithuyon
பரிதித்தேவன்Parithithevan
பரிதிநம்பிParithinambi
பரிதிநல்லன்Parithinallan
பரிதிநல்லோன்Parithinallon
பரிதிநன்னன்Parithinannan
பரிதிநாகன்Parithinakan
பரிதிநாடன்Parithinadan
பரிதிநாவன்Parithinavan
பரிதிநெஞ்சன்Parithinenjan
பரிதிநேயன்Parithineyan
பரிதிப்புகழன்Parithippukalan
பரிதிப்புகழோன்Parithippukalon
பரிதிப்பெருமாள்Parithipperumal
பரிதிமகன்Parithimakan
பரிதிமணிParithimani
பரிதிமலைParithimalai
பரிதிமலையன்Parithimalaiyan
பரிதிமலையோன்Parithimalaiyon
பரிதிமன்னன்Parithimannan
பரிதிமாண்பன்Parithimanpan
பரிதிமார்பன்Parithimarpan
பரிதிமாறன்Parithimaran
பரிதிமாற்கலைஞர்Parithimarkalaignar
பரிதிமாற்கலைஞன்Parithimarkalaignan
பரிதிமாற்செல்வன்Parithimarselvan
பரிதிமானன்Parithimanan
பரிதிமுகன்Parithimukan
பரிதிமுதல்வன்Parithimuthalvan
பரிதிமுனைவன்Parithimunaivan
பரிதிமெய்யன்Parithimeyyan
பரிதிமைந்தன்Parithimainthan
பரிதியண்ணல்Parithiyannal
பரிதியப்பன்Parithiyappan
பரிதியமுதன்Parithiyamuthan
பரிதியரசன்Parithiyarasan
பரிதியரசுParithiyarasu
பரிதியெழிலன்Parithiyelelan
பரிதியெழிலோன்Parithiyelilon
பரிதியேந்தல்Parithiyenthal
பரிதியொளிParithiyoli
பரிதியொளியன்Parithiyoliyan
பரிதிவண்ணன்Parithivannan
பரிதிவளத்தன்Parithivalathan
பரிதிவளவன்Parithivalavan
பரிதிவள்ளல்Parithivallal
பரிதிவாணன்Parithivanan
பரிதிவிழியன்Parithiviliyan
பரிதிவீரன்Parithiviran
பரிதிவெற்பன்Parithiverpan
பரிதிவேங்கைParithivenkai
பரிதிவேந்தன்Parithiventhan
பரிதிவேலவன்Parithivelavan
பரிதிவேலன்Parithivelan
பரிதிவேலோன்Parithivelon
பரிதிவேல்Parithivel
பரிதிவேள்Parithivel
பரிமலன்Parimalan
பரிமேலழகர்Parimelalakar
பரிமேலழகன்Parimelalakan
பரியெறும்பெருமாள்Pariyerumperumal
பருங்கதிர்Parunkathir
பருஞ்சுடர்Parunsudar
பருதிParuthi
பருத்திக்கதிர்Paruthikkathir
பருத்திக்காடன்Paruthikkadan
பருத்திக்கிழான்Paruthikkilan
பருத்திக்குமரன்Paruthikkumaran
பருத்திக்குன்றன்Paruthikkunran
பருத்திச்செல்வன்Paruthiselvan
பருத்திச்சோலைParuthisolai
பருத்தித்துறையான்Paruthithuraiyan
பருத்தித்தேவன்Paruthithevan
பருத்திநம்பிParuthinambi
பருத்திநாடன்Paruthinadan
பருத்திப்பொழிலன்Paruthippolilan
பருத்திப்பொழில்paruthippol
பருத்திவலவன்Paruthivalavan
பருத்திவளத்தன்Paruthivalathan
பருத்திவளவன்Paruthivalavan
பருநம்பிParunambi
பருநாடன்Parunadan
பருநிலவன்Parunilavan
பருந்தகைParunthakai
பருந்திறலோன்Parunthiralon
பருந்திறல்Parunthiral
பருமணிParumani
பருமதிParumathi
பருமலைParumalai
பருமலையன்Parumalaiyan
பருமுத்தன்Parumuthan
பருமுத்துParumuthu
பருமுரசுParumurasu
பரும்பரிதிParumparithi
பரும்புகழன்Parumpukalan
பருவழுதிParuvaluthi
பருவாணன்Paruvanan
பருவாளன்Paruvalan
பருவீரன்Paruviran
பருவேல்Paruvel
பலராமன்Balaraman
பலராஜாPalaraja
பலாவமுதன்Palavamuthan
பலாவரன்Palavaran
பலாவினியன்Palaviniyan
பல்லவன்Pallavan
பவளமுத்துPavalamuthu
பவளன்Pavalan
பவித்திரன்Pavithiran
பழக்காடன்Palakkadan
பழக்குன்றன்Palakkunran
பழங்குன்றன்Palankunran
பழநம்பிPalanambi
பழநாகன்Palanakan
பழநாடன்Palanadan
பழந்தமிழன்Palantamilan
பழந்தேவன்Palanthevan
பழமணிPalamani
பழமலைPalamalai
பழமலையண்ணல்Palamalaiyannal
பழமலையப்பன்Palamalaiyappan
பழமலையரசன்Palamalaiyarasan
பழமலையன்Palamalaiyan
பழமலையான்Palamalaiyan
பழமாறன்Palamaran
பழமுத்தன்Palamuthan
பழமுத்துPalamuthu
பழமுரசுPalamurasu
பழயன்Palayan
பழவமுதன்Palavamuthan
பழவரன்Palavaran
பழவினியன்Palaviniyan
பழனிPalani
பழனிஆண்டவன்Palaniandavan
பழனிகுமார்Palanikumar
பழனிகோமான்Palanikoman
பழனிக்குமரன்Palanikkumaran
பழனிக்குன்றன்Palanikkunran
பழனிக்கூத்தன்Palanikkoothan
பழனிக்கோடன்Palanikkoothan
பழனிக்கோவன்Palanikkovan
பழனிசாமிPalanisami
பழனிச்சாரல்Palanisaral
பழனிச்சுடரோன்Palanichudaron
பழனிச்சுடர்Palanichudar
பழனிச்செம்மல்Palanisemmal
பழனிச்செல்வன்Palaniselvan
பழனிச்சேந்தன்Palanisenthan
பழனித்தம்பிPalanithambi
பழனித்துரைPalanithurai
பழனித்தேவன்Palanithevan
பழனிநாதன்Palaninadan
பழனிப்புகழன்Palanippukalan
பழனிப்புலவன்Palanippulavan
பழனிமணிPalanimani
பழனிமதிPalanimathi
பழனிமலைPalanimalai
பழனிமலையன்Palanimalaiyan
பழனிமறவன்Palanimaravan
பழனிமன்னன்Palanimannan
பழனிமாணிக்கம்Palanimanikkam
பழனிமாறன்Palanimaran
பழனிமுதல்வன்Palanimuthalvan
பழனிமுத்தன்Palanimuthan
பழனிமுத்துPalanimuthu
பழனிமுருகன்Palanimurugan
பழனிமைந்தன்Palanimainthan
பழனியண்ணல்Palaniyannal
பழனியப்பன்Palaniappan
பழனியமுதன்Palaniyamuthan
பழனியரசன்Palaniyarasan
பழனியரன்Palaniyaran
பழனியழகன்Palaniyalakan
பழனியன்பன்Palaniyanpan
பழனியாண்டிPalaniyanthi
பழனியினியன்Palaniyiniyan
பழனியின்பன்Palaniyinpan
பழனியெழிலன்Palaniyelilan
பழனியெழிலோன்Palaniyelilon
பழனியெழினிPalaniyelini
பழனியையன்Palaniyaiyan
பழனிவழுதிPalanivaluthi
பழனிவளவன்Palanivalavan
பழனிவாணன்Palanivanan
பழனிவீரன்Palaniveeran
பழனிவேந்தன்Palaniventhan
பழனிவேலன்Palanivelan
பழனிவேல்Palanivel
பழனிவேள்Palanivel
பழிக்கஞ்சிPalikkanji
பழுவேட்டரையன்Paluvettaraiyan
பழையன்Palaiyan
பள்ளிக்கொண்டான்Pallikkondan
பறம்பரன்Paramparan
பறம்புநாடன்Parampunadan
பறம்புமலையன்Parampumalaiyan
பறம்புமலையான்Parampumalaiyan
பறம்பூரன்Parampuran
பனம்பாரனன்Panamparanan
பனம்பாரன்Panamparan
பனம்பூமாலையன்Panampumalaiyan
பனிநாடன்Paninadan
பனிநிலவன்Paninilavan
பனிநீரன்Paniniran
பனிமலைPanimalai
பனிமலையரசுPanimalaiyarasu
பனிமலையன்Panimalaiyan
பனிமுத்தன்Panimuthan
பனிமுத்துPanimuthu
பனியருவிPaniyaruvi
பனியொளிPaniyoli
பனைநாடன்Panainadan
பனையடியான்Panaiyadiyan
பனையூரன்Panaiyuran
பன் நீர்செல்வன்Pannerselvan
பன்னிருகைவேல்Pannirukaivel
பன்னீர்Paneer
பன்னீர்செல்வம்Paneer Selvam

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


1 thought on “தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் ப”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *