தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் யதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் ய

Name in Tamil Name in English
யாதுநாத்Yadhunath
யாதுராஜ்Yadhuraj
யாழடியான்Yaladiyan
யாழண்ணல்Yalannal
யாழப்பன்Yalappan
யாழமுதன்Yalamuthan
யாழமுதன் Yalamuthan
யாழமுதுYalamuthu
யாழரசன்Yalarasan
யாழரசன் Yalarasan
யாழரசுYalarasu
யாழரசு Yalarasu
யாழரசு Yalarasu 
யாழருவிYalaruvi
யாழலைYalalai
யாழவர்கோன்Yalavarkon
யாழவன்Yalavan
யாழழகன்Yalalagan
யாழழகுYalalagu
யாழழெளிலன்Yalalelilan
யாழறவோன்Yalaravon
யாழறிஞன்Yalarignan
யாழன்Yalan
யாழன்பன்Yalanpan
யாழிசைYalisai
யாழிசை அறிவன்Yalisaiarivan
யாழிசைஏந்தல்Yalisaiyenthal
யாழிசைச்செல்வன்Yalisaiselvan
யாழிசைமணிYalisaimani
யாழிசைவாணன்Yalisaivanan
யாழினியன்Yaliniyan
யாழின்பன்Yalinpan
யாழூரன்Yaluran
யாழெளிலோன்Yalelilon
யாழெளினிYalelini
யாழேந்தல்Yalenthal
யாழேந்திYalenthi
யாழையன்Yalaiyan
யாழோன்Yalon
யாழ்குமரன்Yalkumaran
யாழ்க்கதிரவன்Yalkkathiravan
யாழ்க்கதிரன்Yalkkathiran
யாழ்க்கதிரோன்Yalkkathiron
யாழ்க்கதிர்Yalkkathir
யாழ்க்கதிர்Yalkkathir
யாழ்க்கலைஞன்Yalkkalaignan
யாழ்க்குமரன்Yalkkumaran
யாழ்க்குரிசில்Yalkkurisil
யாழ்க்குன்றன்Yalkkunran
யாழ்க்கொடியோன்Yalkkodiyon
யாழ்க்கோYalkko
யாழ்க்கோமான்Yalkkoman
யாழ்க்கோவன்Yalkkovan
யாழ்க்கோன்Yalkkon
யாழ்ச்சுடரோன்Yalchudaron
யாழ்ச்சுடர்Yalchudar
யாழ்ச்செம்மல்Yalsemmal
யாழ்ச்செல்வன்Yalselvan
யாழ்ச்செல்வன் Yalselvan
யாழ்ச்செழியன்Yalseliyan
யாழ்ச்செழியன் Yalseliyan
யாழ்ச்சேய்Yalsey
யாழ்ச்சேரன்Yalseran
யாழ்ச்சோழன்Yalsolan
யாழ்த்தகையன்Yalthakaiyan
யாழ்த்தமிழன்Yalthamilan
யாழ்த்தமிழ்Yalthamil
யாழ்த்தம்பிYalthambi
யாழ்த்திருவன்Yalthiruvan
யாழ்த்திறத்தன்Yalthirathan
யாழ்த்திறலோன்Yalthiralon
யாழ்த்திறல்Yalthiral
யாழ்த்துணைYalthunai
யாழ்த்துணைவன்Yalthunaivan
யாழ்த்துரைYalthurai
யாழ்த்தூயோன்Yalthuyon
யாழ்த்தென்றல்Yalthenral
யாழ்த்தேவன்Yalthevan
யாழ்த்தோன்றல்Yalthonral
யாழ்நம்பிYalnambi
யாழ்நல்லோன்Yalnallon
யாழ்நாடன்Yalnadan
யாழ்நிலவன்Yalnilavan
யாழ்நெஞ்சன்Yalnenjan
யாழ்நேயன்Yalneyan
யாழ்நேரியன்Yalneriyan
யாழ்பொறையன்Yalporaiyan
யாழ்ப்பரிதிYalpparithi
யாழ்ப்பாடிYalppadi
யாழ்ப்பாணன்Yalppanan
யாழ்ப்பாவலன்Yalppavalan
யாழ்ப்பிறைYalppirai
யாழ்ப்புகழன்Yalppukalan
யாழ்ப்புரவலன்Yalppuravalan
யாழ்ப்புலவன்Yalppulavan
யாழ்ப்பெரியன்Yalpperiyan
யாழ்ப்பொழிலன்Yalppolilan
யாழ்ப்பொறைYalpporai
யாழ்ப்பொன்னன்Yalpponnan
யாழ்மகன்Yalmakan
யாழ்மணிYalmani
யாழ்மதிYalmathi
யாழ்மருகன்Yalmarukan
யாழ்மருதன்Yalmaruthan
யாழ்மலYalmala
யாழ்மலைYalmalai
யாழ்மலையன்Yalmalaiyan
யாழ்மல்லன்Yalmallan
யாழ்மழவன்Yalmalavan
யாழ்மள்ளன்Yalmallan
யாழ்மறவன்Yalmaravan
யாழ்மன்னன்Yalmannan
யாழ்மாணிக்கம்Yalmanickam
யாழ்மாண்பன்Yalmanpan
யாழ்மார்பன்Yalmarpan
யாழ்மாறன்Yalmaran
யாழ்மாறன் Yalmaran
யாழ்மானன்Yalmanan
யாழ்முகன்Yalmukan
யாழ்முகிலன்Yalmukilan
யாழ்முடிYalmudi
யாழ்முதல்வன்Yalmuthalvan
யாழ்முத்தன்Yalmuthan
யாழ்முத்துYalmuthu
யாழ்முரசுYalmurasu
யாழ்முருகன்Yalmurugan
யாழ்முருகன் Yalmurugan
யாழ்முருகுYalmurugu
யாழ்முறையோன்Yalmuraiyon
யாழ்முனைவன்Yalmunaivan
யாழ்மெய்யன்Yalmeyyan
யாழ்மைந்தன்Yalmainthan
யாழ்மொழியன்Yalmozhiyan
யாழ்வண்ணன்Yalvannan
யாழ்வலவன்Yalvalavan
யாழ்வல்லான்Yalvallan
யாழ்வல்லோன்Yalvallon
யாழ்வழுதிYalvaluthi
யாழ்வளத்தன்Yalvalathan
யாழ்வளநாடன்Yalvalanadan
யாழ்வளவன்Yalvalavan
யாழ்வள்ளல்Yalvallal
யாழ்வாணன்Yalvanan
யாழ்வீரன்Yalveeran
யாழ்வெற்பன்Yalverpan
யாழ்வெற்றிYalvetri
யாழ்வேங்கைYalvenkai
யாழ்வேந்தன்Yalventhan
யாழ்வேலவன்Yalvelavan
யாழ்வேலன்Yalvelan
யாழ்வேலோன்Yalvelon
யாழ்வேல்Yalvel
யானைநாடன்Yanainadan
யானையாற்றலன்Yanaiyatralan
யானையூரன்Yanaiyuran
யானைவலவன்Yanaivalavan
யானைவளத்தன்Yanaivalathan

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *