தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் வெதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் வெ

Name in Tamil Name in English
வெங்கடசாமிVenkatasami
வெங்கடநாதன்Venkatanadhan
வெங்கடமுத்துVenkatamuthu
வெங்கடன்Venkadan
வெங்கடாசலம்Venkatachalam
வெங்கடேஸ்வரன்Venkateswaran
வெங்கட்Venkat
வெங்கதிரோன்Venkathiron
வெங்கதிர்Venkathir
வெஞ்சுடரோன்Vensudaron
வெஞ்சுடர்Vensudar
வெடியரசன்Vediyarasan
வெட்சிசூடிVettisoodii
வெண்கண்ணன்Venkannan
வெண்கதிர்Venkathir
வெண்குன்றன்Venkunran
வெண்கொற்றன்Venkotran
வெண்கோVenko
வெண்கோடன்Venkodan
வெண்கோமான்Venkoman
வெண்கோவன்Venkovan
வெண்கோன்Venkon
வெண்சுடர்Vensudar
வெண்ணரசுVennarasu
வெண்ணிVenni
வெண்ணிக்குமரன்Vennikkumaran
வெண்ணிச்செம்மல்Vennisemmal
வெண்ணிச்செல்வன்Venniselvan
வெண்ணிச்செழியன்Venniseliyan
வெண்ணிப்புகழன்Vennippukalan
வெண்ணிப்புலவன்Vennippulavan
வெண்ணிப்பொருநன்Vennipporunan
வெண்ணிப்பொருப்பன்Vennipporuppan
வெண்ணிமறவன்Vennimaravan
வெண்ணிமன்னன்Vennimannan
வெண்ணிமாறன்Vennimaran
வெண்ணிமைந்தன்Vennimainthan
வெண்ணியரசன்Venniyarasan
வெண்ணியூரன்Venniyuran
வெண்ணிலவன்Vennilavan
வெண்ணிவளவன்Vennivalavan
வெண்ணிவிறல்Venniviral
வெண்ணிவீரன்Venniveeran
வெண்ணெஞ்சன்Vennenjan
வெண்நிலவன்Vennilavan
வெண்பரிதிVenparithi
வெண்பிறைVenpirai
வெண்மணிVenmani
வெண்மணியன்Venmaniyan
வெண்மதிVenmathi
வெண்மதிச்செல்வன்Venmathiselvan
வெண்மதியன்Venmadiyan
வெண்மலைVenmalai
வெண்மலையன்Venmalaiyan
வெண்மனியன்Venmaniyan
வெண்முகிலன்Venmukilan
வெண்முத்தன்Venmuthan
வெண்முத்துVenmuthu
வெந்திறத்தன்Venthirathan
வெந்திறலோன்Venthiralon
வெந்திறல்Venthiral
வெம்பகலோன்Vempakalon
வெம்பரிதிVemparithi
வெயின்Veyin
வெய்யிலோன்Veyyilon
வெய்யோன்Veyyon
வெளிமான்Veliman
வெள்ளமுதன்Vellamuthan
வெள்ளருவிVellaruvi
வெள்ளிநிலவன்Vellinilavan
வெள்ளிமணிVellimani
வெள்ளிமலைVellimalai
வெள்ளிமலைன்Vellimalain
வெள்ளிமாறன்Vellimaran
வெள்ளிமுடிVellimuthi
வெள்ளிமுத்தன்Vellimuthan
வெள்ளிமுத்துVellimuthu
வெள்ளியப்பன்Velliyappan
வெள்ளியம்பலன்Velliyampalan
வெள்ளிவடிவேல்Vellivadivel
வெள்ளிவண்ணன்Vellivannan
வெள்ளிவேலன்Vellivelan
வெள்ளிவேல்Vellivel
வெள்ளெருக்கன்Vellerukkan
வெள்ளை மாறன்Vellaimaran
வெள்ளைக்குடிநாகன்Vellaikkudinakan
வெள்ளைத்தேவன்Vellaithevan
வெள்ளைமுத்துVellaimuthu
வெள்ளையத்தேவன்Vellaiyathevan
வெள்ளையன்Vellaiyan
வெள்ளைவாரணன்Vellaivaranan
வெள்ளொளிVelloli
வெற்பரசன்Verparasan
வெற்பரசுVerparasu
வெற்பருவிVerparuvi
வெற்பழகன்Verpalagan
வெற்பன்Verpan
வெற்பாளன்Verpalan
வெற்புVerpu
வெற்புக்கோன்Verpukkon
வெற்புச்செம்மல்Verpusemmal
வெற்புச்செல்வன்Verpuselvan
வெற்புச்செழியன்Verpuseliyan
வெற்புச்சென்னிVerpusenni
வெற்புச்சேய்Verpusey
வெற்புச்சேரன்Verpuseran
வெற்புச்சோழன்Verpusolan
வெற்புநாடன்Verpunadan
வெற்புநிலவன்Verpunilavan
வெற்புநெஞ்சன்Verpunenjan
வெற்புநேயன்Verpuneyan
வெற்புமகன்Verpumakan
வெற்புமணிVerpumani
வெற்புமதிVerpumathi
வெற்புமருகன்Verpumarukan
வெற்புமல்லன்Verpumallan
வெற்புமறவன்Verpumaravan
வெற்புமன்னன்Verpumannan
வெற்புமார்பன்Verpumarpan
வெற்புமாறன்Verpumaran
வெற்புமானன்Verpumanan
வெற்புமுகிலன்Verpumukilan
வெற்புமுதல்வன்Verpumuthalvan
வெற்புமுத்தன்Verpumuthan
வெற்புமுருகன்Verpumurugan
வெற்புவீரன்Verpuveeran
வெற்புவேந்தன்Verpuventhan
வெற்புவேலன்Verpuvelan
வெற்புவேலோன்Verpuvelon
வெற்புவேல்Verpuvel
வெற்பெழிலன்Verpelilan
வெற்பெழிலோன்Verpelilon
வெற்றிVetri
வெற்றி அரசன்Vetri arasan
வெற்றி அழகன்Vetrialagan
வெற்றிகொண்டான்Vetrikondan
வெற்றிக் கண்ணன்Vetrikannan
வெற்றிக்குமரன்Vetrikkumaran
வெற்றிக்குரிசில்Vetrikkurisil
வெற்றிக்குன்றன்Vetrikkunran
வெற்றிக்கூத்தன்Vetrikkoothan
வெற்றிக்கொடியோன்Vetrikkodiyon
வெற்றிக்கோvetriko
வெற்றிக்கோடன்Vetrikkodan
வெற்றிக்கோமான்Vetrikkoman
வெற்றிக்கோவன்Vetrikkovan
வெற்றிக்கோன்Vetrikon
வெற்றிசூடிVetrisoodi
வெற்றிசெல்வன்Vetriselvan
வெற்றிச்சுடரோன்Vetrichudaron
வெற்றிச்சுடர்Vetrichudar
வெற்றிச்செம்மல்Vetrisemmal
வெற்றிச்செல்வன்Vetriselvan
வெற்றிச்செழியன்Vetriseliyan
வெற்றிச்சென்னிVetrisenni
வெற்றிச்சேய்Vetrisey
வெற்றிச்சேரன்Vetriseran
வெற்றிச்சோழன்Vetrisolan
வெற்றித்தம்பிVetrithambi
வெற்றித்தாரோன்Vetritharon
வெற்றித்திருவன்Vetrithiruvan
வெற்றித்திறத்தன்Vetrithirathan
வெற்றித்திறலோன்Vetrithiralon
வெற்றித்திறல்Vetrithiral
வெற்றித்துணைVetrithunai
வெற்றித்துணைவன்Vetrithunaivan
வெற்றித்துரைVetrithurai
வெற்றித்தேவன்Vetrithevan
வெற்றித்தோழன்Vetrithaolan
வெற்றித்தோன்றல்Vetrithonral
வெற்றிநம்பிVetrinambi
வெற்றிநல்லோன்Vetrinallon
வெற்றிநாடன்Vetrinadan
வெற்றிநாதன்Vetrinadhan
வெற்றிநாயகன்Vetrinayakan
வெற்றிநிலவன்Vetrinilavan
வெற்றிநெஞ்சன்Vetrinenjan
வெற்றிநேயன்Vetrineyan
வெற்றிப்புகழன்Vetrippukalan
வெற்றிப்புலவன்Vetrippulavan
வெற்றிமகன்Vetrimakan
வெற்றிமணிVetrimani
வெற்றிமதிVetrimathi
வெற்றிமருகன்Vetrimarukan
வெற்றிமருதன்Vetrimaruthan
வெற்றிமலைVetrimalai
வெற்றிமலையன்Vetrimalaiyan
வெற்றிமழவன்Vetrimalavan
வெற்றிமள்ளன்Vetrimallan
வெற்றிமறவன்Vetrimaravan
வெற்றிமன்னன்Vetrimannan
வெற்றிமாண்பன்Vetrimanpan
வெற்றிமார்பன்Vetrimarpan
வெற்றிமாறன்Vetrimaran
வெற்றிமானன்Vetrimanan
வெற்றிமுகன்Vetrimukan
வெற்றிமுகிலன்Vetrimukilan
வெற்றிமுடிVerrimudi
வெற்றிமுதல்வன்Vetrimuthalvan
வெற்றிமுத்தன்Vetrimuthan
வெற்றிமுத்துVetrimuthu
வெற்றிமுரசுVetrimurasu
வெற்றிமுருகன்Vetrimurugan
வெற்றிமுருகுVetrimuruku
வெற்றிமுறுவல்Vetrimuruval
வெற்றிமுனைவன்Vetrimunaivan
வெற்றிமைந்தன்Vetrimainthan
வெற்றிமொழிVetrimozhi
வெற்றியண்ணல்Vetriyannal
வெற்றியப்பன்Vetriyappan
வெற்றியமுதன்Vetriyamuthan
வெற்றியரசன்Vetriyarasan
வெற்றியரசுVetriyarasu
வெற்றியழகன்Vetriyalakan
வெற்றியன்Vetriyan
வெற்றியன்பன்Vetriyanpan
வெற்றியாழோன்Vetriyalon
வெற்றியாளன்Verriyalan
வெற்றியினியன்Vetriyiniyan
வெற்றியின்பன்Vetriyinpan
வெற்றியூரன்Vetriyuran
வெற்றிவடிவேல்Vetrivadivel
வெற்றிவண்ணன்Vetrivannan
வெற்றிவலவன்Vetrivalavan
வெற்றிவழுதிVetrivaluthi
வெற்றிவளத்தன்Vetrivalathan
வெற்றிவளவன்Vetrivalavan
வெற்றிவாகைVetrivagai
வெற்றிவாணன்Vetrivanan
வெற்றிவாள்Vetrival
வெற்றிவீரன்Vetriveeran
வெற்றிவெற்பன்Vetriverpan
வெற்றிவேங்கைVetrivenkai
வெற்றிவேந்தன்Vetriventhan
வெற்றிவேலன்Vetrivelan
வெற்றிவேலோன்Vetrivelon
வெற்றிவேல்Vetrivel
வெற்றிவேள்Vetrivel
வெற்றிவேற்செழியன்Vetriverseliyan
வெற்றிவேற்ச்செழியன்Vetriverseliyan
வென்றிVenri
வென்றியன்Venriyan

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *