தூய தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்-ர, ரா, ரே, ரோதூய தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்-ர, ரா, ரே, ரோ

Name in Tamil Name in English
ரக்சிRakchi
ரக்சிகாRakchika
ரக்சியாRakchiya
ரங்கவல்லிRankavalli
ரசிகாRasika
ரஞ்சனாRanjana
ரஞ்சிதாRonjitha
ரஞ்ஜினிRanjini
ரதிRathi
ரதிதேவிRathithevi
ரதிப்ரியாRahtipriya
ரதியாRadhia
ரத்னபாலாRathnapala
ரத்னஜோதிRathnajothi
ரத்னாRathna
ரமணிRamani
ரமணிப்ரியாRamanipriya
ரமயாஸ்ரீRamayasri
ரமிதாRamitha
ரம்பாRamba
ரம்யாRamya
ரவீனாRaveena
ரவீனிRavini
ராகாRaga
ராகினிRagini
ராணிRani
ராதாRadha
ராதிகாRadhika
ராதைRadhai
ராஜகுமாரிRajakumaari
ராஜலஷ்மிRajalakshmi
ராஜஸ்ரீRajasri
ராஜிRaji
ராஜேஸ்வரிRajeshwari
ராஷ்மிRashmi
ருக்மனிRukmani
ருத்ராRudhra
ரேஷ்மாReshma
ரேணுகாRenuka
ரேவதிRevathi
ரேனுRenu
ரேனுகாRenuka
ரோகினிRohini
ரோசாRosa
ரோணுசாRonusa
ரோமாRoma

20,000 தூய தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள]

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[ச], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு ], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *