கிருத்துவ ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ந , நா , நி , நீ , நு, நூ , நெ , நே , நை , நொ , நோகிருத்துவ ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ந , நா , நி , நீ , நு, நூ , நெ , நே , நை , நொ , நோ

Name in EnglishMeaning in TamilMeaning in English
Nasiirபாதுகாவலர்Guardian
Nachmankeகருணையுடையவர்The merciful
Nachumஇன்ப நலம் பேணுபவர்Enjoyable
Nadavதாராள மனமுடையவர்Generous minded
Naamanஇனிமையானவர்Cool
Naasirபாதுகாவலர்Guardian
Nigellஇருண்ட மேகம் என்பதைக் குறிக்கும் The dark cloud that would mark
Nikkolaiவெற்றியாளர்Winner
Nilaxஒரு சிவனின் பெயர் The name of a Shiva
Nimrodவில்லாளி என்பதைக் குறிக்கும் Refers to the villain
Nirelசின்னம் என்பதைக் குறிக்கும் Symbol that denotes
Nixonசெல்லக்குமாரன்Cellakkumaran
Nelsonநீலின்; இலக்கிய மகன்Neil's  ;  Literary son
Nevinநடுத்தரமானவர், மூலிகை மகிமையுடையவர்Medium  ,  Herbal Glory

கிருத்துவ ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

[ அ – ஒள வரை ], [ க – கௌ வரை ], [ ச – சோ வரை ], [ஞ – ஞா வரை], [ த – தோ வரை ], [ ந – நோ வரை ], [ ப – போ வரை ], [ ம – மெள வரை ], [ ய – யு வரை ], [ ல – லோ வரை ], [ ர – ரோ வரை ], [ வ – வே வரை ]

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *