தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் சீதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் சீ

Name in Tamil Name in English
சீத்தலைச் சாத்தனார்Seethalaisathanar
சீத்தலைச்சாத்தன்Seethalaisathan
சீத்தலைச்சாத்தான்Seethalaisathan
சீமான்Seeman
சீரண்ணல்Seerannal
சீரப்பன்Seerappan
சீரமுதன்Seeramuthan
சீரமுதுSeeramuthu
சீரரசன்Seerarasan
சீரரசுSeerarasu
சீரன்Seeran
சீராளன்Seeralan
சீரிளங்கோSeeralango
சீரிளைஞன்Seerilaignan
சீரினியன்Seeriniyan
சீரூரன்Seeruran
சீரெழிலன்SeerelElan
சீரெழிலோன்Seerelilon
சீரெழினிSeerelini
சீரேந்தல்Seerenthal
சீரேந்திSeerenthi
சீரையன்Seeraiyan
சீரொளிSeeroli
சீரோன்Seeron
சீர்கலைஞன்Seerkalaignan
சீர்கலைவண்ணன்Seerkalaivannan
சீர்க்குடிமகன்Seerkkudimagan
சீர்க்குமரன்Seerkkumaran
சீர்க்குரிசில்Seerkkurisil
சீர்க்குன்றன்Seerkkunran
சீர்க்கோSeerkko
சீர்க்கோடன்Seerkkodan
சீர்க்கோதைSeerkkothai
சீர்க்கோமான்Seerkkoman
சீர்க்கோவன்Seerkkovan
சீர்க்கோன்Seerkkon
சீர்ச்செல்வன்Seerselvan
சீர்த்திருத்தன்Seerthirutthan
சீர்நம்பிSeernambi
சீர்நாகன்Seernakan
சீர்நாடன்Seernadan
சீர்நிலவன்SeernElavan
சீர்நெஞ்சன்Seernenjan
சீர்நேயன்Seerneyan
சீர்மகன்Seermakan
சீர்மணிSeermani
சீர்மதிSeermathi
சீர்மருகன்Seermarukan
சீர்மருதன்Seermarutan
சீர்மலைSeermalai
சீர்மலையன்Seermalaiyan
சீர்மல்லன்Seermallan
சீர்மழவன்Seermalavan
சீர்மள்ளன்Seermallan
சீர்மறவன்Seermaravan
சீர்மன்னன்Seermannan
சீர்மாண்பன்Seermanpan
சீர்மார்பன்Seermarpan
சீர்மாறன்Seermaran
சீர்மானன்Seermanan
சீர்முகன்Seermukan
சீர்முகிலன்Seermukilan
சீர்முடிSeermuthi
சீர்முதல்வன்Seermuthalvan
சீர்முத்தன்Seermuthan
சீர்முத்துSeermuthu
சீர்முரசுSeermurasu
சீர்முருகன்Seermurugan
சீர்முருகுSeermurugu
சீர்முறுவல்Seermuruval
சீர்முறையோன்Seermuraiyon
சீர்முனைவன்Seermunaivan
சீர்மெய்யன்Seermeyyan
சீர்யாழோன்Seeryalon
சீர்வண்ணன்Seervannan
சீர்வல்லோன்Seervallon
சீர்வழுதிSeervaluthi
சீர்வளத்தன்Seervalathan
சீர்வளவன்Seervalavan
சீர்வள்ளல்Seervallal
சீர்வாகைSeervakai
சீர்வாணன்Seervanan
சீர்விழியன்seerviliyan
சீர்வீரன்Seerveeran
சீர்வெற்பன்Seerverpan
சீர்வெற்றிSeervetri
சீர்வேந்தன்Seerventhan
சீர்வேலன்Seervelan
சீர்வேலோன்Seervelon
சீர்வேல்Seervel
சீர்வேள்Seervel
சீனிவாசன்Srinivasan
சீனிவாஸ்Srinivas
சீனுSeenu

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *