தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் தாதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் தா

Name in Tamil Name in English
தாசரதிThasarathi
தாணுThanu
தாண்டவக்கோன்Thandavakkon
தாண்டவன்Thandavan
தாமப்பல்கண்ணன்Thamappalkannan
தாமரைThamarai
தாமரைகண்ணன்Thamaraikannan
தாமரைக்கண்ணன்Thamaraikkannan
தாமரைக்கொடிThamaraikkodi
தாமரைக்கோThamaraikko
தாமரைக்கோன்Thamaraikkon
தாமரைசெல்வன்Thamaraiselvan
தாமரைச்சீரன்Thamaraiseeran
தாமரைச்சுடர்Thamaraichudar
தாமரைச்செம்மல்Thamaraisemmal
தாமரைச்செல்வன்Thamaraiselvan
தாமரைச்சேய்Thamaraisey
தாமரைத்தம்பிThamaraithambi
தாமரைத்திருவன்Thamaraithiruvan
தாமரைத்திறலோன்Thamaraithiralon
தாமரைத்திறல்Thamaraithiral
தாமரைத்தேவன்Thamaraithevan
தாமரைத்தோன்றல்Thamaraithonral
தாமரைநம்பிThamarainambi
தாமரைநாடன்Thamarainadan
தாமரைநெஞ்சன்Thamarainenjan
தாமரைநேயன்Thamaraineyan
தாமரைப்புலவன்Thamaraippulavan
தாமரைமணாளன்Thamaraimanalan
தாமரையரசன்Thamaraiyarasan
தாமரையழகன்Thamaraiyalakan
தாமரையறிஞன்Thamaraiyarignan
தாமரையறிவன்Thamaraiyarivan
தாமரையறிவுThamaraiyarivu
தாமரையன்Thamaraiyan
தாமரையாளன்Thamaraiyalan
தாமரையான்Thamaraiyan
தாமரையெழிலன்Thamaraiyelilan
தாமரையெழிலோன்Thamaraiyelilon
தாமரைவண்ணன்Thamaraivannan
தாமரைவல்லோன்Thamaraivallon
தாமரைவாணன்Thamaraivanan
தாமன்Dhaman
தாமோதரன்Dhamodaran
தாயங்கண்ணன்Thayankannan
தாயப்பன்Thayappan
தாயமுதன்Thayamuthan
தாயரசன்Thayarasan
தாயரசுThayarasu
தாயன்பன்Thayanpan
தாயினியன்Thayiniyan
தாயுமானவன்Thayumanavan
தாயுமானவன் Thayumanavan 
தாய்த்தமிழ்Thaythamil
தாய்நாடன்Thaynadan
தாய்நெஞ்சன்Thaynenjan
தாய்நேயன்Thayneyan
தாய்மதிச்செல்வன்Thaymathiselvan
தாய்மாண்பன்Thaymanpan
தாய்மொழிThaimoli
தாரான்Tharan
தாரோன்Tharon
தார்Dhar
தார்சூடிTharsudi
தார்நாடன்Tharnadan
தார்நெஞ்சன்Tharnenjan
தார்மணிTharmani
தார்மன்னன்Tharmannan
தார்மார்பன்Tharmarpan
தார்முத்தன்Tharmutthan
தார்முத்துTharmuthu
தார்வண்ணன்Tharvannan
தார்விறல்Tharviral
தார்வீரன்Tharviran
தார்வேங்கைTharvengai
தார்வேந்தன்Tharventhan
தாலமுத்துThalamuthu
தாழம்பூவன்Thalampoovan
தாழைThalai
தாழைத்தாரான்Thalaitharan
தாழைத்தாரோன்Thalaitharon
தாழைத்தென்றல்Thalaithenral
தாழைநெஞ்சன்Thalainenjan
தாழைநேயன்Thalaineyan
தாழைப்பொழிலன்Thalaippolilan
தாழைப்பொழில்Thalaippolil
தாழைமார்பன்Thalaimarpan
தாழையூரான்Thalaiyuran
தாழைவண்ணன்Thalaivannan
தாளமுத்துThalamuthu
தாளன்Thalan
தாளாளன்Thalalan
தாளாற்றல்Thalaatral
தாளுடையான்Thaludaiyan
தாள்விறல்Thalviral
தாள்வீரன்Thalviran
தாள்வேங்கைThalvenkai
தாள்வேந்தன்Thalventhan
தாள்வேலன்Thalvelan
தாள்வேல்Thalvel
தானைThanai
தானைக்கடல்Thanaikkadal
தானைக்கலைThanaikkalai
தானைக்கனல்Thanaikkanal
தானைக்குமரன்Thanaikkumaran
தானைக்குன்றன்Thanaikkunran
தானைக்கோThanaikko
தானைக்கோவன்Thanaikkovan
தானைக்கோன்Thanaikkon
தானைச்செல்வன்Thanaiselvan
தானைத்தம்பிThanaithambi
தானைத்தலைவன்Thanaithalaivan
தானைத்திண்ணன்Thanaithinnan
தானைத்திருவன்Thanaithiruvan
தானைத்திறலோன்Thanaithiralon
தானைத்திறல்Thanaithiral
தானைத்துரைThanaithurai
தானைத்தேவன்Thanaithevan
தானைநம்பிThanainambi
தானைநாடன்Thanainadan
தானைப்பொருநன்Thanaipporunan
தானைமல்லன்Thanaimallan
தானைமறவன்Thanaimaravan
தானைமன்னன்Thanaimannan
தானைமானன்Thanaimanan
தானைமுரசுThanaimurasu
தானையஞ்சான்Thanaiyanjan
தானையன்Thanaiyan
தானைவீரன்Thanaiviran
தானைவேங்கைThanaivenkai
தானைவேந்தன்Thanaiventhan
தானைவேலன்Thanaivelan
தானைவேல்Thanaivel

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *