தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் முதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் மு

Name in Tamil Name in English
முகன்Mukan
முகிலமுதன்Mukilamuthan
முகிலமுதுMukilamuthu
முகிலரசன்Mukilarasan
முகிலரசுMukilarasu
முகிலழகுMukilalagu
முகிலன்Mukilan
முகிலினியன்Mukiliniyan
முகிலின்பன்Mukilinpan
முகிலுருவன்Mukiluruvan
முகிலூரன்Mukiluran
முகிலூரான்Mukiluran
முகிலூரோன்Mukiluron
முகிலெழிலன்Mukilelilan
முகிலெழிலோன்Mukilelilon
முகில்Mukil
முகில்கண்ணன்Mukilkannan
முகில்செம்மல்Mukilsemmal
முகில்செல்வன்Mukilselvan
முகில்நம்பிMukilnambi
முகில்நாயகன்Mukilnayakan
முகில்முருகன்Mukilmurugan
முகில்வண்ணன்Mukilvannan
முகிழலகன்Mukilalakan
முகுந்தன்Mugundhan
முக்கட்கரும்புMukkatkarumbu
முக்கணன்Mukkanan
முக்கணான்Mukkanan
முக்கண்ணன்Mukkannan
முக்கண்மூர்த்திMukkanmoorthi
முக்கோணநாதன்Mukkonanadhan
முச்சுடர்Muchudar
முடத்திருமாறன்Mudathirumaran
முடிMudi
முடிகொண்டான்Mudikondan
முடிசூடிMudisudi
முடிச்சேரன்Mudiseran
முடிச்சோழன்Mudicholan
முடிநாகராயன்Mudinakarayan
முடிநாகன்Mudinakan
முடிநாடன்Mudinadan
முடிமணிMudimani
முடிமன்னன்Mudimannan
முடிமாறன்Mudimaran
முடிமுத்தன்Mudimuthan
முடிமுத்துMudimuthu
முடியரசன்Mudiyarasan
முடியரசுMudiyarasu
முடியூரன்Mudiyuran
முடியேந்திMudiyenthi
முடிவண்ணன்Mudivannan
முடிவாணன்Mudivanan
முடிவில்லான்Mudivillan
முடிவேந்தன்Mudiventhan
முதலப்பன்Muthalappan
முதலியர்Muthaliyar
முதலில்லான்Muthalillan
முதலூரன்Muthaluran
முதலோன்Muthalon
முதல்வழுதிMuthalvaluthi
முதல்வன்Muthalvan
முதற்பிறைMutharpirai
முதனாடன்Muthanadan
முதன் மொழியன்Muthanpoliyan
முதன்மைநம்பிMuthanmainambi
முதன்மையரசுMuthanmaiyarasu
முதன்மையறிவன்Muthanmaiyarivan
முதன்மையன்Muthanmaiyan
முதன்மையொளிMuthanmaiyoli
முதிராப்பிறையன்Muthirappiraiyan
முதிர்கதிர்Muthirkathir
முதிர்சுடர்Muthirsudar
முதிர்மணிMuthirmani
முதிர்முத்துMuthirmuthu
முதுகாட்டாடிMuthukaatadi
முதுகுன்றநம்பிMuthukunranambi
முதுகுன்றநாயகன்Mudhukunranayagan
முதுகுன் றமுடையான்Muthukunramudaiyan
முதுகுன் றவாணன்Muthukunravanan
முதுகுன் றன்Muthukunran
முதுகுன்றன்Muthukunran
முதுகுன்றீசன்Muthukunreesan
முதுநாடன்Muthunadan
முதுநெறியன்Muthuneriyan
முதுமலைMudumalai
முதுமலையன்Muthumalaiyan
முதுமொழியன்Muthumozhiyan
முதுவழுதிMuthuvaluthi
முதுவளத்தன்Muthuvalathan
முதுவளநாடன்Muthuvalanadan
முத்தக்குமரன்Muthakkumaran
முத்தக்கோMuthakko
முத்தண்ணல்Muthannal
முத்தண்ணன்Muthannan
முத்தப்பன்Muthappan
முத்தப்பாMuthappa
முத்தமிழரசன்Muthamilarasan
முத்தமிழரசுMuthamilarasu
முத்தமிழன்Muthamilan
முத்தமிழ்Muthamizh
முத்தமிழ்ச்செம்மல்Muthamilsemmal
முத்தமிழ்ச்செல்வன்Muthamilselvan
முத்தமிழ்த்தேவன்Muthamilthevan
முத்தமிழ்நாயகன்Muthamilnayakan
முத்தமிழ்வேந்துMuthamilventhu
முத்தரசன்Mutharasan
முத்தரசுMutharasu
முத்தழகன்Muthalakan
முத்தழகுMuthalaku
முத்தறிவன்Mutharivan
முத்தன்Muthan
முத்தார்வண்ணன்Mutharvannan
முத்தியர்Muthaiyar
முத்திருளப்பன்Muthirulappan
முத்திருளாண்டிMuthirulanthi
முத்திலங்குஜோதிMuthilangujothi
முத்துMuthu
முத்துகண்ணன்Muthukannan
முத்துகாளைMuthukalai
முத்துகுமரன்Muthukumaran
முத்துகுமாரசாமிMuthukumarasamy
முத்துகுமார்Muthu Kumar
முத்துக்கண்ணன்Muthukkannan
முத்துக்கண்ணுMuthukkannu
முத்துக்கருப்பன்Muthukkaruppan
முத்துக்குமரன்Muthukumaran
முத்துக்கூத்தன்Muthukkoothan
முத்துக்கோன்Muthukkon
முத்துசரவணன்Muthusaravanan
முத்துசிவம்Muthusivam
முத்துசிவன்Muthusivan
முத்துசுப்ரமணியன்Muthusubramaniyan
முத்துசெல்வன்Muthuselvan
முத்துச்செல்வன்Muthuselvan
முத்துச்செழியன்Muthuseliyan
முத்துச்சேரன்Muthuseran
முத்துச்சோழன்Muthusolan
முத்துதப்பன்Muthuthappan
முத்துதாண்டவன்Muthuthandavan
முத்துத்தம்பிMuthuthambi
முத்துத்திரள்Muthuthiral
முத்துத்தேவன்Muthuthevan
முத்துநாடன்Muthunadan
முத்துநாயகன்Muthunayakan
முத்துநிலவன்Muthunilavan
முத்துபாண்டிMuthupandi
முத்துப்பாண்டிMuthuppandi
முத்துப்பாண்டியன்Muthuppandiyan
முத்துமணிMuthumani
முத்துமதிMuthumathi
முத்துமாணிக்கம்Muthumanikkam
முத்துமார்பன்Muthumarpan
முத்துமாறன்Muthumaran
முத்துமேனிMuthumeni
முத்துராமன்Muthuraman
முத்துவண்ணன்Muthuvannan
முத்துவளத்தன்Muthuvalathan
முத்துவளநாடன்Muthuvalanadan
முத்துவளவன்Muthuvalavan
முத்துவீரப்பன்Muthuvirappan
முத்துவீரன்Muthuviran
முத்துவெள்ளைMuthuvellai
முத்துவெற்பன்Muthuverpan
முத்துவேலன்Muthuvelan
முத்துவேல்Muthuvel
முத்தூரன்Muthuran
முத்தெழிலன்Muthelilan
முத்தெழிலோன்Muthelilon
முத்தையன்Muthaiyan
முத்தையாMuthaiah
முத்தொளிMutholi
முந்தைMunthai
முந்நீரன்Munniran
முப்புரம்எறித்தோன்Muppuramerithon
மும்மணிMummani
மும்முடியன்Mummuthiyan
மும்மையினான்Mummaiyinan
முயற்சிக்கோன்Muyarchikkon
முயற்சிச்சுடரோன்Muyarchichudaron
முயற்சிச்செம்மல்Muyarchisemmal
முயற்சித்தகைMuyarchithagai
முயற்சித்தகையன்Muyarchithakaiyan
முயற்சித்திறலோன்Muyarchithiralon
முயற்சித்திறல்Muyarchithiral
முயற்சித்துரைMuyarchithurai
முயற்சித்தேவன்Muyarchithevan
முயற்சிநம்பிMuyarchinambi
முயற்சிநாதன்Muyarchinadan
முயற்சிப்பித்தன்Muyarhippithan
முயற்சிமணிMuyarchimani
முயற்சிமன்னன்Muyarchimannan
முயற்சிமாறன்Muyarchimaran
முயற்சியப்பன்Muyarchiyappan
முயற்சியன்Muyarchiyan
முயற்சியாளன்Muyarchiyalan
முயற்சியுடையான்Muyarchiyudaiyan
முயற்சியூரன்Muyarchiyuran
முயற்சிவலவன்Muyarchivalavan
முயற்சிவழுதிMuyarchivaluthi
முயற்சிவளத்தன்Muyarchivalathan
முயற்சிவளவன்Muyarchivalavan
முயற்சிவிறல்Muyarchiviral
முயற்சிவீரன்Muyarchiviran
முரசுMurasu
முரசுத்திறலோன்Murasuthiralon
முரசுத்திறல்Murasuthiral
முரசுத்துரைMurasuthurai
முரசுத்தேவன்Murasuthevan
முரசுவாணன்Murasuvanan
முரசொலிMurasoli
முரசேந்திMurasenthi
முரசொலிMurasoli
முரளிMurali
முரளிதரன்Muralitharan
முரளிமனோகர்Murali Manohar
முருகப்பன்Murugappan
முருகமணிMurukamani
முருகய்யன்Murugayyan
முருகவேலன்Murugavelan
முருகவேல்Murugavel
முருகவேள்Murugavel
முருகன்Murugan
முருகாவுடையார்Murugavudaiyar
முருகானந்தம்Murugananthan
முருகுசேரன்Muruguseran
முருகுடையார்Murugudaiyar
முருகுபாண்டியன்Murugupandiyan
முருகுவண்ணன்Murukuvannan
முருகெழிலன்Murugelilan
முருகேசன்Murugesan
முருகையன்Murugaiyan
முருகொளிMurukoli
முருகோவியன்Murukoviyan
முல்லைச்செல்வன்Mullaiselvan
முல்லைத்தமிழன்Mullaithamilan
முல்லைநாடன்Mullainadan
முல்லைபித்தன்Mullaipithan
முல்லைமகன்Mullaimakan
முல்லைமுத்துMullaimuthu
முல்லைவண்ணன்Mullaivannan
முல்லைவனநாதன்Mullaivananadan
முல்லைவாணன்Mullaivanan
முழுதறிந்தோன்Mulutharinthon
முழுதுணர்ச்சோதிMuluthunarsothi
முழுதுணர்ந்தோன்Muluthunarnthon
முழுதோன்Muluthon
முழுமுதல்Mulumuthal
முளைMulai
முளைமதியன்Mulaimadhiyan
முளைவெண்கீற்றன்Mulaivenkeetran
முறைச்செம்மல்Muraisemmal
முறைச்செல்வன்Muraiselvan
முறைச்சோழன்Muraisolan
முறைத்தேவன்Muraithevan
முறைநம்பிMurainambi
முறைநாகன்Murainakan
முறைநாடன்Murainadan
முறைநாவன்Murainavan
முறைநெஞ்சன்Murainenjan
முறைநெறியன்Muraineriyan
முறைநேயன்Muraineyan
முறைநேரியன்Muraineriyan
முறைப்பரிதிMuraipparithi
முறைமகன்Muraimakan
முறைமன்னன்Muraimannan
முறைமாண்பன்Muraimanpan
முறைமார்பன்Muraimarpan
முறைமாறன்Muraimaran
முறைமானன்Muraimanan
முறைமான்Muraiman
முறைமுதல்வன்Muraimuthalvan
முறைமுரசுMuraimurasu
முறைமைந்தன்Muraimainthan
முறைமொழிMuraimozhi
முறையகன்Muraiyakan
முறையண்ணல்Muraiyannal
முறையமுதன்Muraiyamuthan
முறையரசன்Muraiyarasan
முறையரசுMuraiyarasu
முறையழகன்Muraiyalakan
முறையறிஞன்Muraiyarinan
முறையறிவன்Muraiyarivan
முறையன்பன்Muraiyanpan
முறையாழிMuraiyali
முறையாளன்Muraiyalan
முறையாளிMuraiyali
முறையினியன்Muraiyiniyan
முறையுடையான்Muraiyudaiyan
முறையுரவோன்Muraiyuravon
முறையுருவன்Muraiyuruvan
முறையுழவன்Muraiyulavan
முறையூரன்Muraiyuran
முறையூரான்Muraiyuran
முறையூரோன்Muraiyuron
முறையெழிலன்Muraiyelilan
முறையெழிலோன்Muraiyelilon
முறையேந்தல்Muraiyenthal
முறையேந்திMuraiyenthi
முறையேரன்Muraiyeran
முறையொளிMuraiyoli
முறையொளியன்Muraiyoliyan
முறையோன்Muraiyouv
முறைவண்ணன்Muraivannan
முறைவரம்பன்Muraivarampan
முறைவழுதிMuraivaluthi
முறைவளத்தன்Muraivalathan
முறைவளவன்Muraivalavan
முறைவள்ளல்Muraivallal
முறைவாகைMuraivakai
முறைவாணன்Muraivanan
முறைவிழியன்Muraiviliyan
முறைவீரன்Muraiveeran
முறைவேங்கைMuraivenkai
முறைவேந்தன்Muraiventhan
முறைவேள்Muraivel
முற்றாமதியன்Murramadhiyan
முற்றுஞ்சடையன்Mutrunjadaiyan
முற்றுணர்ந்தோன்Mutrunarnthon
முற்றுணைMutrunai
முனிMuni
முனி Muni
முனியப்பன்Muniyappan
முனியன்Muniyan
முனியாண்டிMuniyandi
முனிவேலன்Munivelan
முனிவேல்Munivel
முனைவன்Munaivan
முனைவோன்Munaivon
முன்பன்Munpan
முன்னணியன்Munnaniyan
முன்னயனன்Munnayanan
முன்னவன்Munnavan
முன்னற்றநம்பிMunnatranambi
முன்னேற்றம்Munnetram
முன்னோன்Munnon

 

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *